วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

หลักสูตรนี้เต็มแล้ว

เวลา นับว่ามีความสำคัญกับเรามาก คนส่วนมากมักประสบปัญหา ทำงานไม่ทันตามกำหนด และมักให้เหตุผลว่าไม่มีเวลา หรืองานเยอะมาก ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าท่านสามารถจัดความสำคัญของงาน งานใดเป็นงานสำคัญและเร่งด่วน ต้องทำก่อน ทำหลัง  และทราบเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การบริหารเวลาที่จะให้ได้ผลจะต้องมีเทคนิคเฉพาะ  มีการประเมินการบริหารเวลาของตน การวางแผนจัดทำตารางเวลา เพื่อช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆ กันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เรียนรู้หลักการจัดความสำคัญของงาน เทคนิคในการบริหารเวลา
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ และเครื่องมือในการบริหารเวลาไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม
 • การระดมสมอง ฝึกปฏิบัติ
 • วิทยากร : คุณบุญสืบ ปัญญา

อดีต ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคล บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด,

บริษัทในเครือไออีซี จำกัด, มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบันวิทยากรที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอทีม จำกัด

เหมาะสำหรับ

หัวหน้างาน และผู้จัดการ หรือพนักงานทั่วไป

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 19 มีนาคม 2562

รุ่น 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

รุ่น 3 วันที่ 29 ตุลาคม 2562

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม
 • แบบประเมินตนเอง
 • เครื่องมือการบริหารเวลา 1 : การจัดลำดับความสำคัญและ เร่งด่วนของกิจกรรม  (Activity Prioritization)
 • ฝึกปฏิบัติ
 • เครื่องมือการบริหารเวลา 2 : การวางแผนและจัดทำตาราง
  การบริหารเวลา (Time Schedule)
 • ฝึกปฏิบัติ
 • เครื่องมือการบริหารเวลา 3 : เทคนิคการทำงานโดยใช้เวลาอย่างมีประสิทธิผล
 • สรุปความคิดรวบยอด