วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

ในโลกแห่งการแข่งขันยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น ข้อมูลความคิดเห็นและการวิจารณ์ของลูกค้าคนอื่นๆ ในโลกไซเบอร์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า  ทำให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังพื้นฐานไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจอีกต่อไป  ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจสามารถนำหน้าคู่แข่ง จึงจำเป็นที่ต้องพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งมาจากการบริหารงานของทุกส่วนในองค์กรที่ต้องนำลูกค้ามาเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและนวัตกรรมตลอดการเดินทางของลูกค้า (Customer Journey)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบหลักการแห่งการบริการที่เป็นเลิศ
 • เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและแม่แบบการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence Model)
 • เพื่อให้ทราบแนวทางในการสร้างองค์กรการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence Organization)

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา
 • วิทยากร: คุณณัฐพล เอกไพศาล
  วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ อาทิ ผู้จัดการด้านคุณภาพ  & วิจัยและพัฒนา  บริษัท เนปจูนอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด ,

บริษัท เบ็ทเทอร์โฮมฟู้ด จำกัด, บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ไทยแลนด์ จำกัด และอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

   วิทยากร: คุณพัชรีพร คุณาวุฒิ  ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านลูกค้า การบริการ ด้านระบบคุณภาพ การบริการ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 40 องค์กร

ประสบการณ์ อาทิ บจก.อินเตอร์เนชั่นแนลควอลิตี้ แอสชัวร์แลน แลบบอราทอรี่ เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูง หรือเจ้าของธุรกิจ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
 • ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่แผนกคุณภาพ แผนกพัฒนาธุรกิจ แผนกนวัตกรรม

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 26-27 มิถุนายน 2562

รุ่น 2 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562

หัวข้อ

วันที่ 1
09.00-16.00 น.
 • 7 หลักการแห่งการบริการที่เป็นเลิศ
 • แม่แบบการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence Model)

–การออกแบบประสบการณ์ทียอดเยี่ยมของลูกค้า

–วิสัยทัศน์และกลยุทธ์การบริการที่เป็นเลิศ

–การสร้างความผูกพันของบุคลากร

–การปลูกฝังวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ

วันที่ 2
09.00-16.00 น.
 • แม่แบบการบริการที่เป็นเลิศ (ต่อ)

–การทำความเข้าใจในความความต้องการและความปรารถนาของลูกค้า

–การจัดการนวัตกรรมการบริการ

–การจัดการกระบวนการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า

–การติดตามและประเมินผลลัพธ์การบริการที่เป็นเลิศ