วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่การสื่อสารกับลูกค้า ได้แก่ การพูด การใช้น้ำเสียง การฟัง การยิ้มที่ออกมาจากใจ (Smile by Heart) เพื่อแสดงความเป็นมิตร และสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ก็มีความสำคัญไม่น้อย หลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสารสำหรับงานบริการ ทั้งสองสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ผู้ทำหน้าที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้ความสำคัญของบุคลิกภาพ และการสื่อสารในงานบริการ
 • เรียนรู้การปรับปรุงบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม ท่าทาง มารยาทในการบริการอย่างถูกต้อง เหมาะสม
 • เรียนรู้วิธีการสื่อสารสำหรับงานบริการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความประทับใจ

วิธีการอบรม

การบรรยาย ยกตัวอย่าง และบทบาทสมมุติ

วิทยากร: คุณภษร ศรีวิเศษ

ประสบการณ์ 14 ปี ด้านการพัฒนาบุคลากรบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน (AIS)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการบริการ, Service Operation, ภาษาท่าทางมาตรฐาน ในงานบริการ, บุคลิกภาพ

ในงานบริการ เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ การไฟฟ้านครหลวง, กรมสรรพกร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, เครือซีเมนต์ไทย เป็นต้น

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 26 มีนาคม 2562

รุ่น 2 วันที่ 11 มิถุนายน 2562

รุ่น 3 วันที่ 16 ตุลาคม 2562

เหมาะสำหรับ

 • พนักงานที่ให้บริการส่วนหน้า (Front Line), พนักงานให้บริการสนับสนุน
 • ผู้รับผิดชอบงานบริการ และผู้สนใจ

หัวข้อ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น.  
 • ความสำคัญของบุคลิกภาพ และการสื่อสารในงานบริการ
 • บุคลิกภาพที่ดีในงานบริการ
 • การแต่งกาย เสื้อผ้า หน้า ผม สำหรับงานบริการ
 • กริยา มารยาทในงานบริการ การต้อนรับ การทักทาย การยืน การใช้ท่าทาง การใช้มือ การกล่าวคำลา
 • กิจกรรมการปรับปรุงบุคลิกภาพในงานบริการ
 • การสื่อสารในงานบริการ
 • เทคนิคยิ้มด้วยใจ (Smile by Heart)
 • เทคนิคการพูด การใช้น้ำเสียง เพื่อสร้างความเป็นมิตร
 • Do & Don’t ของการสื่อสารในงานบริการ
 • กิจกรรมปรับปรุงการสื่อสารในงานบริการ
 • สรุป และถาม ตอบ