วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่เราจะจินตนการถึง  ในอนาคตอันใกล้ ความร่วมมือ การสร้างหุ้นส่วนหรือพันธมิตรทางธุรกิจจะเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลธุรกิจส่วนใหญ่  เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น   ความสำเร็จขององค์กรจึงขึ้นกับการทำงานร่วมกันกับองค์กรอื่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดให้มากกว่าสินค้าหรือบริการขององค์กรใดเพียงลำพัง

ความร่วมมือระหว่างองค์กรนั้นมีความซับซ้อนมากกว่าเพียงการทำข้อตกลงสัญญาทั่วๆไป ส่วนที่ยากที่สุดของการเริ่มโปรแกรมการบริหารความสัมพันธ์ทางธุรกิจขององค์กร  คือ การหากรอบการดำเนินงานที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในองค์กร  มาตรฐานระบบบริหารความสัมพันธ์การร่วมมือทางธุรกิจ ISO 44001:2017 จึงได้พัฒนากรอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และกระบวนการดำเนินงานตลอดวงจรชีวิตในการร่วมมือทางธุรกิจ ซึ่งองค์กรทุกภาคส่วนและทุกขนาดสามารถนำไปบูรณาการกับการบริหารงานต่างๆที่มีอยู่แล้วได้ เช่น การบริหารคุณภาพ การบริหารจัดการนวัตกรรม เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดของความร่วมมือทางธุรกิจ (collaboration concept)
 • เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดและกรอบการบริหารความร่วมมือทางธุรกิจ
 • เพื่อให้ทราบแนวทางของการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการดำเนินงานในการร่วมมือทางธุรกิจ

วิธีการอบรม

การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา

 • วิทยากร: คุณณัฐพล เอกไพศาล
     วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ อาทิ ผู้จัดการด้านคุณภาพ  & วิจัยและพัฒนา  บริษัท เนปจูนอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด , บริษัท เบ็ทเทอร์โฮมฟู้ด จำกัด,

บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ไทยแลนด์ จำกัด อาจารย์มหาวิทยาลัย และเป็นวิทยากรด้าน Business Model Innovation, Service Innovation,

Implementing Quality & Innovation Management System, Master Business Continuity Management  เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูง หรือเจ้าของธุรกิจ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
 • ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมมือกับองค์กรต่างๆ

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2562

รุ่น 2 วันที่ 10-11 ตุลาคม 2562

หัวข้อ

วันที่ 1
09.00-16.00 น.
 • แนวคิดของความร่วมมือทางธุรกิจ (collaboration concept)
 • แนวทางและกรอบการบริหารความร่วมมือทางธุรกิจ

–บริบทองค์กร

–ความเป็นผู้นำในการบริหารความร่วมมือทางธุรกิจ

–การวางแผนการบริหารความร่วมมือทางธุรกิจ

–ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

–การประเมินผลและการปรับปรุง

วันที่ 2
09.00-16.00 น.

–วงจรชีวิตการร่วมมือทางธุรกิจ

 • ระยะที่ 1 ความตระหนัก
 • ระยะที่ 2 ความรู้
 • ระยะที่ 3 การประเมินภายในองค์กร
 • ระยะที่ 4 การคัดเลือกพันธมิตร
 • ระยะที่ 5 การทำงานร่วมกัน
 • ระยะที่ 6 การสร้างคุณค่า
 • ระยะที่ 7 การอยู่ด้วยกัน
 • ระยะที่ 8 การถอนตัว