วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

จากการที่เกณฑ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award :TQA )  ได้เป็นที่ยอมรับว่า เป็นกรอบการประเมินที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก  โดยใช้ประโยชน์จากการตรวจประเมินตนเอง  ซึ่งทำให้ผู้บริหารทราบถึงสภาพที่แท้จริงว่าระบบการบริหารจัดการขององค์กรมีโอกาสในการปรับปรุงในเรื่องใด  แต่หลายๆ องค์กรหลังจากการประเมินแล้ว ไม่สามารถไปกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้      โดยเฉพาะหมวด 6 การปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสินค้าบริการ  ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ  ดังนั้น   การที่ทำให้องค์กรสามารถนำค่านิยมหลัก หลักการและเกณฑ์ของ TQA โดยมีแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินการ รวมถึง เครื่องมือ ที่ใช้ในหมวด 6 การปฏิบัติการ ไปดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจแนวคิด ค่านิยมหลัก เกณฑ์ การประเมินองค์กรด้านการปฏิบัติการ
 • เพื่อเข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินที่ดีเลิศด้านปฏิบัติการ ไปวางแผนสู่ภาคปฏิบัติ
 • เพื่อให้องค์กรสามารถนำระบบบริหารการจัดการ และ เครื่องมือ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินด้านการปฏิบัติการ ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

วิธีการอบรม

 • บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา
 • Workshop
 • วิทยากร: คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

– วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, วิทยากรด้าน TQM และ TPM

– ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต  บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส

ฝ่ายกระบวนการผลิต บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

-สำหรับผู้บริหาร คณะทำงาน  ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร    หรือองค์กรที่ใช้ TQA

เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร     ที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาหมวด 6 การปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562

รุ่น 2 วันที่ 10-11 ตุลาคม 2562

กำหนดการ : วันที่ 1

08.00-08.30 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
หัวข้อ
วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • เกณฑ์หมวด 6 การปฏิบัติการของ TQA
 • ค่านิยมหลักและหลักการประเมินของTQA
 • ระบบการบริหารจัดการ
 • Initial Phase Management
 • Production Management
 • Cost Management
 • Quality Assurance
 • Lean Management
 • Supply Chain Management
 • Innovation Management
วันที่ 2
09.00-16.00 น.
 • ระบบการบริหารจัดการ (ต่อ)
 • Safety Management
 • Business Continuity Management
 • เครื่องมือ เทคนิค
 • Quality Function Deployment
 • Cost of Quality
 • Quality Control Circle
 • Kaizen
 • SMED 7 QC Too & 7 Management Tool
 • Statistical Process Control  ( SPC)