วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:00-16:00 น.
 • This event has passed.

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จากการชี้นำ การกำกับ และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร พร้อมรักษาความสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นบทบาทที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแก่องค์กร

“ผู้บริหารระดับสูง” เราเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ ความเก่งและชาญฉลาด มองเห็นภาพรวม ในทางปฏิบัติมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้ตามที่คาดหวัง ซึ่งอาจมาจากหลากหลายสาเหตุ เช่น ไม่สามารถสื่อสารความคิดความคาดหวังไปสู่บุคลากร หรือสื่อสารได้แต่ไม่ชัดเจนถึงแนวทางปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายองค์กร  หรือมีแนวทางที่ดีแต่ขาดระบบการติดตามที่มีประสิทธิผล หรือใช้วิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในอดีตกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

หลักสูตร Boost up TQA Category 1 by Business Excellence Tools มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำในมิติของการนำองค์กรแบบบูรณาการ เท่าทันสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย 

 • ผู้นำ ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการพัฒนามุมมองการกำกับองค์กรแบบ Performance Excellence
 • ผู้บริหารระดับกลาง ที่มีส่วนในการกำหนดทิศทางขององค์กรร่วมกับผู้นำ
 • คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร ซึ่งต้องการปรับปรุงหมวด 1 เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อปรับมุมมองและสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของบริบทการนำองค์กรที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน
 • เพื่อร่วมวิเคราะห์และสังเคราะห์แก่นแท้ของข้อกำหนดในการนำองค์กร รวมถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องกับเกณฑ์หมวดอื่นสู่การปฏิบัติจริง และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
 • เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร (ปรับปรุง OFIs) นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการในด้านการนำองค์กร
วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7% แล้ว)
บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศึกษา / กิจกรรมกลุ่ม 16-17 พฤษภาคม 2562 Mem 8,000 บาท
Non-mem 8,500 บาท

หัวข้อการฝึกอบรม

 • Understanding Leadership Criteria in Practical
 • Transformation Leadership Perspective to Performance Excellence
 • ถอดรหัสเกณฑ์การนำองค์กร (LEADERSHIP)
 • Driving Leadership through Other Categories
 • ความเชื่อมโยงเกณฑ์ “ข้อกำหนดเกณฑ์การนำองค์กร” กับ “โครงร่างองค์กร”
 • การออกแบบ / กำหนด / ระบุ แนวทางปฏิบัติการนำองค์กรที่สอดคล้องกับเกณฑ์หัวข้อกระบวนการอื่นๆ
 • การประเมินประสิทธิผลของระบบการนำองค์กรด้วยผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปบทเรียนเกี่ยวกับเกณฑ์การนำองค์กรต่อการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ
 • Case Study

 

 

DOWNLOAD >> ใบสมัคร