วันที่ 22, 29 พ.ย. ,18-19 2561 เวลา 9:00 - 16:00 น.
  • This event has passed.

เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กรโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้   การเตรียมความพร้อมทักษะด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้กับบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นและสามารถเลือกหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ ให้เหมาะสมกับงาน ธุรกิจและองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ได้รับประโยชน์สูงสุด อันจะนำสู่การพัฒนา เติบโตและการสร้างความยั่งยืนสู่อนาคต

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
1. เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางและการเตรียมพร้อมทักษะบุคลากรในอนาคตเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุค 4.0
3. เพื่อให้ทราบแนวโน้มทักษะด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อองค์กรในอนาคต
4. เพื่อให้สามารถเลือกใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานและธุรกิจ
1. ผู้บริหาร หัวหน้างาน นักวิเคราะห์  นักบริหารทรัพยากรบุคคล วิศวกร ในภาคอุตสาหกรรม และบริการ
2. ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่สนใจการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
** ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยี **
  ตารางการอบรม รุ่น 2  
วันที่ หัวข้อ สถานที่ ค่าธรรมเนียมก่อน VAT
22 พ.ย. 61
·     Future Skills Developmentความรู้ และทักษะอนาคต 4.0 (Soft &Tech) การเตรียมพร้อมพัฒนาคน
·     ทิศทาง & แนวโน้มของเทคโนโลยีที่สำคัญสู่ Digital Transformation
โรงแรมบูเลอวาร์ด โฮเทล แบงค๊อก สมาชิก 3,900 บาทบุคคลทั่วไป 4,200 บาท
29 พ.ย. 61
·     Internet of Things, AR VR QR และ Application   ที่เกี่ยวข้อง
·     Cyber Security and The Cloud
โรงแรมบูเลอวาร์ด โฮเทล แบงค๊อก สมาชิก 3,900 บาทบุคคลทั่วไป 4,200 บาท
18 ธ.ค. 61 ·     Big Data เทรนด์ต้องรู้ในยุค Digital Business transformation พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้ Analytic Tools และการสาธิตระบบแสดงผล Big Data ศูนย์ Big Data อาคาร Knowledge Exchange Center (KX) สมาชิก 3,900 บาทบุคคลทั่วไป 4,500 บาท
19 ธ.ค. 61 ·     Autonomous & Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ(Learning Factory) สมาชิก 3,900 บาทบุคคลทั่วไป 4,200 บาท
ไม่จำเป็นต้องเป็นท่านเดียวกันตลอดโปรแกรม แต่ละหัวข้อท่านสามารถส่งบุคลากรที่เหมาะสมกับหัวข้อนั้น ๆ ได้

AGENDA

รายละเอียดหัวข้ออบรม

ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

Future Skills Development ความรู้ และทักษะอนาคต 4.0 (Soft &Tech) การเตรียมพร้อมพัฒนาคน
–          ปัจจัยกดดันที่ต้องพัฒนาทักษะอนาคต
–          ความรู้ และทักษะอนาคต 4.0 Soft Skills & Technical Skills
–          การเตรียมพร้อมพัฒนาคน
บรรยายโดยคุณฉันทลักษณ์ มงคลผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สถานที่อบรม
โรงแรมบูเลอวาร์ด โฮเทล แบงค๊อก
โดยผู้เชี่ยวชาญ
ทิศทาง และแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation
–          ทิศทางและแนวทางปรับเปลี่ยนสู่ Digital Transformation
–          แนะนำ Digital Technology ที่สำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ
บรรยายโดยคุณเชษฐพงศ์ สินธาราวิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

Internet of Things , AR VR QR และ Application ที่เกี่ยวข้อง
–          การใช้  IOT สร้างโอกาสทางธุรกิจ
–          Augmented Reality & Virtual reality กับพัฒนาสื่อดิจิทัลแบบเสมือนจริง
–          ระบบ QR Code สำหรับการบริการและการผลิต
–          Application ที่สามารถประยุกต์ใช้กับองค์กร วิธีการใช้ Application ให้เหมาะสมกับงาน
บรรยายโดย : คุณธนิศร์ พิริยะโภคานนท์
Project Manager/Chief Technology Officer บจก. วิสดอม วาสท์
Cyber Security
–          มาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
–          การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
–          การตรวจสอบและประเมินความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์
–          วิธีการทำงานอย่างปลอดภัยในโลกไซเบอร์
สถานที่อบรม
โรงแรมบูเลอวาร์ด โฮเทล แบงค๊อก
โดยผู้เชี่ยวชาญ
The Cloud
–          พื้นฐาน Cloud Computing
–          ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Cloud Computing ของหน่วยงานต่าง ๆ
–          เทคนิควิธีการใช้งานฟังชั่นต่างๆ ในระบบ อาทิ การเก็บ แชร์ไฟลด์ การจัดการเมล ปฏิทิน นัดหมาย ประชุม
บรรยายโดย : ผู้เชี่ยวชาญจากไมโครซอฟต์

 

ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ธันวาคม 2561

Big Data Analytics Big Data เทรนด์ต้องรู้ในยุค Digital Business Transformation
–          แนะนำเทคโนโลยี Big Data เครื่องมือบริหารข้อมูลสมัยใหม่
–          Big Data นำไปใช้ประโยชน์กับองค์กร ธุรกิจอย่างไร
–          Machine Learning and AI
–          ทักษะความรู้ที่จำเป็นของบุคลากรที่ทำ Data Analysis
–          กรณีศึกษา Big Data Analytic ในการปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
–          สาธิตระบบแสดงผล Big Data
–          ฝึกปฏิบัติการใช้ Analytic Tools
บรรยายโดย : ผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท จีเอเบิล จำกัด
 

สถานที่อบรม
อาคาร Knowledge Exchange Center (KX ) BTSวงเวียนใหญ่
โดยผู้เชี่ยวชาญ

ครั้งที่ 4 วันที่ 19 ธันวาคม 2561

Autonomous และ Robots
การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ
–          ระบบ Autonomous และ Robots คืออะไร
–          กลไกและทำงานของระบบ Autonomous และ Robots
–          เทคโนโลยีสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
–          ลักษณะงานที่เหมาะสมกับ Autonomous และ Robots
–          ทักษะที่จำเป็นในการทำงานระหว่างคนกับ Autonomous VS Robots
–          ตัวอย่างการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมและบริการ
–          ข้อดีและข้อจำกัดในการนำไปใช้งาน
–          เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
บรรยายโดย : ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันไทย-เยอรมัน
 

สถานที่อบรม
ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory ) กล้วยน้ำไท
โดยผู้เชี่ยวชาญ

 

PAYMENT

ค่าธรรมเนียม : หัวข้อ  
สถานะสมาชิก ราคาไม่รวม Vat ราคารวม Vat
Promotion Package
ตลอดโปรแกรมต่อท่าน : ไม่รวม VAT
Member 3,900 4,173 14,500
Non-Member 4,200 4,494 15,500

 

การชำระค่าธรรมเนียม
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี
“มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”
เลขที่ 210-0-50861-9  สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และได้รับ
ยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724  ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ
พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452 (ศิริชัย)
กรุณาส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมมาที่
E-mail : sirichai@ftpi.or.th  หรือ โทรสาร 02-619-8098