วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 8:30-16:00 น.

องค์กรยุคใหม่ ไม่ว่าจะขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ จะประสบความสำเร็จได้ หัวใจสำคัญ หรือคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ ผู้นำ ซึ่งผู้นำยุคใหม่ต้องรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และที่สำคัญต้องมี ภาวะผู้นำ หรือความสามารถในการเป็นผู้นำ เนื่องจากองค์กรยุคใหม่เน้นทีมการทำงาน  ผู้นำที่ชาญฉลาดต้องมีวิสัยทัศน์  และกลยุทธ์ในการนำทีม  สามารถแสดงบทบาทผู้นำได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นผู้ผลักดันทีม  กระบวนการทำงาน และนำองค์กรสู่ความแข็งแกร่ง ตลอดจนต้องมี  Model ในการเป็นผู้นำ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การเป็นผู้นำที่ผู้ตามยอมรับและให้ความเชื่อมั่น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อทราบมุมมอง และภาวะผู้นำยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์
 • เสริมสร้างศักยภาพ วิธิคิดและทำ สู่การเป็นผู้นำให้เป็นที่ยอมรับของผู้ตามและทีม
 • ทราบ Model รูปแบบของผู้นำ และนำมาปรับให้เหมาะสมกับตนเอง และสถานการณ์ได้

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 • วิทยากร : ดร. มนูญ พรรณพลีวรรณ

       วิทยากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้นำ และการบริหารจัดการ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีลีด จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน อาทิ อดีต ผู้ช่วยรองประธานกรรมการบริหาร บจก.ไทยซัมมิทออโต้พาร์ท อินดัสตรี,

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา องค์กร บจก.สามารถ เทเลคอม, ที่ปรึกษาอาวุโสพัฒนาธุรกิจ บจก.อิตัลไทย วิศวกรรม เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการ

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 27 มีนาคม 2561

รุ่น 2 วันที่ 5 มิถุนายน 2561

รุ่น 3 วันที่ 6 กันยายน 2561

รุ่น 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น. 
 • ภาวะผู้นำ กับวิสัยทัศน์ของผู้นำยุคใหม่
 • เปิดมุมมอง แนวคิดผู้นำยุคใหม่
 • Intelligence Leadership Style พร้อมตัวอย่างและการปรับใช้
 • เทคนิคการใช้ Power และ Authority ที่เหมาะสม
 • A B C Holistic Leadership
 • ตัวอย่าง มุมมองจากประสบการณ์
 • สรุปและถามตอบ

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล