วันที่ 29 มิถุนายน 2563 - 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 8:00-17:00 น.