SM-05: Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SM-05: Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)

วันที่อบรม
12 ตุลาคม 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจนั้น  ผู้บริหารต้องมีการวางแผนกลยุทธ์องค์กร เพื่อเป็นการกำหนดทิศทาง ให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่กำหนดไว้  การที่จะผลักดันให้แผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องมีการวางแผนงาน หรือจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)   โดยแผนงานประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินงานที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานแต่ละขั้นที่สามารถดำเนินงานได้จริงอย่างสมเหตุสมผล รวมไปถึงกลวิธีที่ต้องใช้เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์สำหรับเป้าหมายแต่ละเป้าหมาย

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบแนวคิดของการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร
 • เพื่อให้ทราบเทคนิคการวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตั้งแต่การกำหนดแผนงานเริ่มต้น การนำแผนไปปฏิบัติ
 • การทบทวน ติดตาม และประเมินแผน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Learning Method:

 

วิทยากร : อ.พาลินทุ์ วุฒิชาติวานิช

วิทยากร และที่ปรึกษาเชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 

เหมาะสำหรับ

 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (Online : Promotion 1Free1)

รุ่น 2 วันที่ 12 ตุลาคม 2566 (Online : Promotion 1Free1)

 

หัวข้อ​

 • ภาพรวมการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Plan)
 • แนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการ
 • การเตรียมตัววางแผน
 • Workshop 1: กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
 • การทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
 • Workshop 2: กำหนดแผนงานเริ่มต้น จัดทำแผนปฏิบัติการ
 • การนำแผนไปปฏิบัติ
 • การทบทวน ติดตาม และประเมินแผนปฏิบัติการ
 • สรุป และถาม ตอบ
วิทยากร

พาลินทุ์ วุฒิชาติวานิช

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร และบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์ ที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน


Latest Course


Latest Articles