WM-03: HR for Non HR in Digital World (การบริหารคนในยุคดิจิทัล) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

WM-03: HR for Non HR in Digital World (การบริหารคนในยุคดิจิทัล)

วันที่อบรม
17 - 18 พฤษภาคม 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,900 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำให้องค์กรต้องปรับตัวให้เท่าทัน เพื่อให้สามารถแข่งขันและยั่งยืนในเชิงธุรกิจ ซึ่งกลไกขับเคลื่อนสำคัญยิ่งคือ “คน”  ทั้งองค์กร ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงาน ต้องร่วมแรงร่วมใจกันผ่านวิกฤติไปด้วยกัน   วันนี้บุคลากรทุกคนต้องปรับ Mindset  ปรับ Process และ Upskill & Reskill ให้เท่าทัน   การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ

การบริหารบุคลากร ในอนาคตจะไม่ใช่หน้าที่ของ HR เพียงฝ่ายเดียวต่อไป แต่จะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสายงานที่ต้องร่วมบริหารจัดการคนในทีม ภายใต้การกำกับดูแลของตนเองให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านเครื่องมือและกลไกบริหารคนที่องค์กรมีอย่างเข้าใจ พร้อมให้ Feedback ที่ดีกลับสู่องค์กรในการปรับระบบงานบริหารบุคลากรให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อปรับมุมมองผู้บริหารสายงานเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการบุคลากรในยุคดิจิทัล
 • เพื่อเรียนรู้ที่จะเข้าใจเครื่องมือในการบริหารบุคลากรในทุกมิติ รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์ข้อดี และข้อจำกัดของระบบงาน HR ในองค์กรได้
 • เพื่อร่วมผลักดันบุคลากรให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

 

Learning Method:

 

วิทยากร :

คุณดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิ HR Scorecard ,COMPETENCY , Knowledge Management Assessment Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ

คุณฉันทลักษณ์ มงคล

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาทักษะ Future Skills

 

เหมาะสำหรับ

 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
6,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
7,383 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา 2 วัน

รุ่น 1 : วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 (Online : Promotion 1Free1)

รุ่น 2 : วันที่ 18-19 ตุลาคม 2566 (Online : Promotion 1Free1)

 

หัวข้อ​

Module: 1 Overview: Lead People

 • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง Human Capital Trends
 • บทบาทหน้าที่ของ Line Manager Role of Non HR

Module: 2 Strategic HR Management

 • แนวคิดการทำงานขององค์กรยุคใหม่ Modern Organization & Agile Team
 • วัฒนธรรมการทำงานวิถีใหม่ Workplace Culture in the Future

Module: 3 กลยุทธ์การสรรหา Talent ให้องค์กร

 • ออกแบบกำลังคนให้ตอบโจทย์องค์กร Workforce Design : Aligning your organizational goals
 • การวางแผนกำลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลง Workforce Planning : Right people, Right time, Right skills
 • สรรหาคนที่ใช่ขององค์กร Recruitment & Selection Techniques

Module: 4 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 • ทักษะรับมืออนาคต Future skills
 • ต่อยอดทักษะเดิมเสริมทักษะใหม่ ชีวิตไม่ตกเทรนด์ Reskill & Upskill workforce
 • พัฒนาทักษะอนาคตคน เตรียมความพร้อมอนาคตองค์กร Workforce Development Techniques

Module: 5 กลยุทธ์การกำหนดค่าตอบแทนตามความสามารถ

 • ทำความเข้าใจโครงสร้างตำแหน่งงาน Role & Job Grade Structure
 • ขึ้นเงินเดือนประจำปีให้ได้ใจและได้งาน Annual Salary Increase
 • การบริหารต้นทุนพนักงานให้คุ้มค่า People Budget Technique
 • บริหารค่าตอบแทนเพื่อรักษาคนเก่ง Salary Planning for Talent

Module: 6 กลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงานให้เป็นธรรม

 • ระบบบริหารผลงาน  Performance Management System
 • การนำตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับบุคคล Cascading Corporate KPIs to Individual KPIs
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Appraisal

Module: 7 กลยุทธ์การสร้างความผูกพันและแรงงาน

 • กฎ ระเบียบ บทลงโทษ การทำงานร่วมกันในองค์กร Discipline & Punishment
 • การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรEmployee Engagement
 • การสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน Employee Experience
วิทยากร

ดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ HR Scorecard ,COMPETENCY , Knowledge Management Assessment
Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ

ฉันทลักษณ์ มงคล

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สายงานธุรกิจ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
บริหารงานด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ การประชาสัมพันธ์องค์กร กำหนดแนวทาง ส่งเสริม สนับสนุน
และผลักดันให้เกิด
- การขยายเครือข่าย สร้างแนวร่วมด้านการพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) และ/หรือ ด้านการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Organization) กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการพัฒนากิจกรรม จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเพิ่มผลิตภาพ การบริหารจัดการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้จัดการส่วนรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต
- พัฒนาโครงการ และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
- บริหารโครงการพิเศษ
- วิทยากรที่ปรึกษาด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ
- วิทยากรบรรยายหลักสูตร Public / In-house Training
- ดูแลการผลิตผลงานวิชาการองค์กร อาทิ วารสาร สิ่งพิมพ์ กรณีศึกษา มัลติมีเดีย


Latest Course


Latest Articles