OE-04: Work System Design (การออกแบบระบบงาน) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

OE-04: Work System Design (การออกแบบระบบงาน)

วันที่อบรม
16 พฤศจิกายน 2566
เวลา 9:00-12:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 3 ชั่วโมง
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 2,100 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและยั่งยืน องค์กรต้องมีการออกแบบระบบงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิผล ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลักขององค์กร และมีการกำหนดกระบวนการที่สำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการจัดการกระบวนการ การปฏิบัติงานประจำวันที่ดี มีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจให้กับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความสุขในการทำงานให้แก่บุคลากร และบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพิจารณาและกำหนดระบบงาน และกระบวนการที่สำคัญขององค์กร
 • เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาว่ากระบวนการใดเป็นกระบวนการที่องค์กรควรดำเนินการเอง และกระบวนการใดควรให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ
 • เพื่อให้องค์กรมีการกำหนดข้อกำหนดของกระบวนการ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Learning Method:

 

วิทยากร : อ.เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร และการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
2,100 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
2,247 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 20 เมษายน 2566 (Online: Promotion 1Free1)

รุ่น 2 วันที่ 14 กันยายน 2566 เลื่อนเป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (Online: Promotion 1Free1)

หัวข้อ

 • Part 1
  • Process Management in Concept
  • แนวคิดในการจัดการกระบวนการ  การออกแบบ การจัดการ การปรับปรุง กระบวนการ
 • Part 2
  • Work System Design
  • การพิจารณาความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การออกแบบระบบงาน
  • การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนดว่ากระบวนการใด องค์กรดำเนินการเอง หรือ หาพันธมิตร
  • ข้อกำหนดของระบบงาน
 • Part 3
  • Work Process Design
  • การกำหนดกระบวนการทำงานที่สำคัญ
  • การกำหนดข้อกำหนดของกระบวนการ และตัวชี้วัดที่สำคัญระดับกระบวนการ
 • Part 4
  • Manage and Improvement Process Concept
  • แนวทางการจัดการกระบวนการ ควบคุมการปฏิบัติงานประจำวัน
  • การพิจารณาความสูญเสีย (Wastes) ในระบบงานและกระบวนการทำงานที่สำคัญ
  • แนวคิดและเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดผลิตภาพ
  • แนวคิดการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
วิทยากร

เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิต , Industry 4.0 , Lean Production , Work System Design , การจัดการกระบวนการ , การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)


Latest Course


Latest Articles