OE-03: Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

OE-03: Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)

วันที่อบรม
12 กันยายน 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคน มิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่ หรือขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น องค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทีละเล็ก ทีละน้อย หรือที่เรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิผล และองค์กรส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้  ดังนั้นองค์กรควรให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนเพื่อให้งานมีคุณภาพมากขึ้น

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุง นอกจากนี้จะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงงาน เพื่อนำไปการประยุกต์ในการปรับปรุงงานของตนเอง และหน่วยงานต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของการทำไคเซ็น ข้อเสนอแนะ และเรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงการทำงาน
 • เพื่อให้ทราบเทคนิคการปรับปรุงงาน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้
 • เพื่อให้ทราบหลักการ ECRS เพื่อการปรับปรุงงาน

 

Learning Method:

 

วิทยากร : คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity Improvement การปรับปรุงและออกแบบกระบวนการผลิต และการวางกลยุทธ์นวัตกรรมองค์กรเพื่อพัฒนาธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 (Online: Promotion 1Free1)

รุ่น 2 วันที่ 12 กันยายน 2566 (Online: Promotion 1Free1)

รุ่น 3 วันที่ 13 ธันวาคม 2566 (Online: Promotion 1Free1)

หัวข้อ

 • Kaizen กับการเพิ่มผลผลิต
 • ความหมายของ Kaizen
 • วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงในการทำงาน
 • เทคนิคการปรับปรุงงานจากจุดที่ค้นพบ พร้อมตัวอย่าง
 • หลักการ ECRS เพื่อการปรับปรุง
 • Kaizen กับข้อเสนอแนะ
 • การเขียนข้อเสนอแนะอย่างมีคุณภาพ
 • กรณีศึกษา
 • สรุป และถาม ตอบ
วิทยากร

วุฒิพงศ์ บุญนายวา

• ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
• ผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity Improvement การปรับปรุงกระบวนการผลิต กลยุทธ์นวัตกรรมองค์กร


Latest Course


Latest Articles