Productivity Roadshow 2023 : Scaling up Sustainable Productivity for Future-Ready Businesses - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

Productivity Roadshow 2023 : Scaling up Sustainable Productivity for Future-Ready Businesses

สัมมนาวันที่
19 - 20 ธันวาคม 2565
เวลา 9:00-15:30 น.
โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 1,800 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

Productivity Roadshow 2023

Scaling up Sustainable Productivity for Future-Ready Businesses

19-20 ธันวาคม 2565

ห้องบางแสน โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง

 

ในช่วงวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสถาบันชั้นนำด้านการจัดการองค์กรที่ให้บริการปรึกษาแนะนำ ฝึกอบรม วิจัยพัฒนา รณรงค์ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดขบวนการเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนของสังคม นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ จึงได้ กำหนดจัดกิจกรรม Productivity Roadshow 2023:  Scaling up Sustainable Productivity for Future-Ready Businesses โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอแนวทางการเพิ่มผลิตภาพ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้องค์กรและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการ สร้างความผูกพันบุคลากร และการสร้างคุณภาพการทำงาน รวมถึงกลเม็ด เคล็ดลับความสำเร็จจากองค์กรตัวอย่าง เพื่อการยกระดับศักยภาพองค์กร เอาชนะอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และท้ายที่สุด เพื่อการเป็นองค์กรที่พร้อมรับมือสำหรับอนาคตต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการเพิ่มผลิตภาพและเข้าใจในแนวทางเพื่อการประยุกต์ปรับปรุงการทำงาน
 • เพื่อให้เกิดความรู้ในแนวคิดพื้นฐานการปรับปรุงกระบวนด้วยลีน
 • เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการสร้างความผูกพันของบุคลากร และความสำคัญต่อองค์กร (Employee Engagement)
 • เพื่อนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จจากองค์กรต้นแบบชั้นนำของไทยในการยกระดับผลิตภาพองค์กร และการสร้างความผูกพันของบุคลากร

 

ผลลัพธ์ที่ได้

 • เกิดความรู้ และเข้าใจในแนวทางการพัฒนากระบวนการด้วยเครื่องมือผลิตภาพ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น
 • เกิดการตระหนักถึงความสำคัญ และความเข้าใจของการสร้างความผูกพันของบุคลากร
 • เห็นตัวอย่างแนวทางการประยุกต์ใช้จากองค์กรต้นแบบเพื่อประโยชน์ในการต่อยอดปรับใช้กับองค์กร

 

กลุ่มเป้าหมาย

Day1: ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้างาน พนักงานทั้งภาคผลิตและบริการ

ผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร และผู้สนใจในการพัฒนาศักยภาพองค์กรทั่วไป

Day2: ผู้บริหารองค์กร, ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน, ผู้บริหารสายงานทรัพยากรมนุษย์, นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

และผู้สนใจการสร้างความผูกพันและพัฒนาบุคลากร

Day1: Going “Lean” for Sustained Productivity Growth การเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืนด้วยแนวทางลีน
19 ธันวาคม 2565

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 10:30
 • พัฒนาการของแนวคิดผลิตภาพ (Productivity Concept)
 • การปรับปรุงกระบวนการด้วยแนวทางลีน และการลดความสูญเสีย (Lean for Process Improvement & Waste Reduction)
 • เครื่องมือลีนเพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • การไหลอย่างต่อเนื่องของกระบวนการ (Continuous Flow)
10:30 – 11:00 Break and Refreshment

11:00 – 12:00
 • การพัฒนาคุณภาพของกระบวนการ
 • แนวคิดเพื่อการเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน (Lean for Sustained Productivity Growth)
 • (Digital Lean to boost business dynamism)
 • “ลีน” จุดเริ่มต้นสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Lean for Future: Smart Transformation)
12:00 – 13:30 พักทานอาหารกลางวัน

 • APO VDO “Who are the APO”
13:30 – 15:30 เล่าเรื่องลีน: ถอดรหัสความสำเร็จองค์กร โดย บริษัท สยามสตาร์ช (1966) จำกัด

 • โครงการ  APO Special Account for Business Recovery and Resilience: 2021 Productivity Improvement for Thai SMEs
 • การปรับปรุงกระบวนด้วยแนวทางการเพิ่มผลิตภาพ
 • แนวทางพัฒนาหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมผลิตภาพ
 • การวางแผนงานการเพิ่มผลผลิตภาพขององค์กร (future improvement plan)
 • E-Book_ยกระดับปรับกระบวนด้วยผลิตภาพ
15:30 จบการสัมมนา เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

Day2:  Employee Engagement & Productivity Insights ผูกใจพนักงาน สรรค์สร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า

20 ธันวาคม 2565

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 10:30
 • ทำไมองค์กรยุคใหม่ควรให้ความสำคัญกับ Employee Engagement
 • Employee Engagement ส่งผลกับ Productivity ขององค์กรอย่างไร
 • การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพัน จุดเริ่มต้นของการยกระดับ Employee Engagement
 • ปัญหาการทำ Employee Engagement ขององค์กร คืออะไร
10:30 – 11:00 Break and Refreshment

11:00 – 12:00
 • การทำงาน New & Next Normal ที่องค์กรควรเข้าใจ
 • แนวโน้มผลการสำรวจความผูกพันที่พนักงานต้องการให้องค์กรปรับปรุงกับการทำงาน New & Next Normal
 • Innovation on Employee Engagement for Future Readiness
12:00 – 13:30 พักทานอาหารกลางวัน

 • APO VDO “Who are the APO”
13:30 – 15:30 ตัวอย่างความสำเร็จ From Employee Engagement to Productivity Insights: ผูกใจพนักงาน สรรค์สร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า
โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 • Toyota Emplyee Life Cycle
  • Beginning Stage
  • Training Stage
  • Career Development Stage
  • Emplyee Engagement Stage
  • Retirement Stage
15:30 จบการสัมมนา เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

วิทยากร

 • คุณเชษฐพงศ์ สินธารา
  วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารการผลิต, Industry 4.0, Lean Production, Work System Design, การจัดการกระบวนการ, การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
 • คุณณัฏฐทยากร ศิโรเวฐน์
  วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Productivity Improvement, การจัดระบบ 5ส, Process Improvement & Service Process Improvement, Standard Cost & Cost of Quality
 • คุณดุจดาว ดวงเด่น
  ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  ประสบการณ์ วิทยากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิต HR Scorecare, Competency, Knowledge Management Assessment Professional Trainer, การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting, Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ
 • คุณสุธาสินี โพธิจันทร์
  วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำกับองค์กรภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี

 

ค่าธรรมเนียม 2 วัน
1,800 บาท (ก่อน VAT 7 %)
สมาชิกสถาบันลดเพิ่ม 5 %

 

ลงทะเบียน  ( กรุณาลงทะเบียนทั้ง 2 วัน โดยสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าสัมมนาของวันที่สองได้ )

Day1 Click -> Productivity Roadshow 2023 : Going “Lean” for Sustained Productivity Growth การเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืนด้วยแนวทางลีน

Day2 Click -> Productivity Roadshow 2023 : Employee Engagement & Productivity Insights ผูกใจพนักงาน สรรค์สร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า

 

*สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

**สมัครสมาชิกสถาบันเพื่อรับข่าวสารได้ที่ https://www.ftpi.or.th/member

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ “Foundation for Thailand Productivity Institute”
 • หรือ โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี
  • มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail publicseminar@ftpi.or.th

 

กรณีขอยกเลิกและขอคืนเงิน

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน หรือ แจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร

ภายใน วันศุกร์ที่ 9 ธ.ค. 65 โดยต้องได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่สถาบัน มิฉะนั้นทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์

ในการคืนเงินในกรณีชำระมาแล้วหรือเรียกเก็บเงิน 50% ของค่าสัมมนา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์: 02619-5500 ต่อ 432433 (ประภาพร, สุภารัตน์) 

หรือ 089-442-9453 (ประภาพร) 095-252-0693 สุภารัตน์

E-mail: publicseminar@ftpi.or.th Website: www.ftpi.or.th

วิทยากร

เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิต , Industry 4.0 , Lean Production , Work System Design , การจัดการกระบวนการ , การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

ณัฏฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์

วิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารการเพิ่มผลผลิต
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ความเชี่ยวชาญ ด้าน Productivity Improvement, การจัดทำระบบ 5ส, Process Improvement & Service Process Improvement, Standard Cost & Cost of Quality เป็นต้น

ดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ HR Scorecard ,COMPETENCY , Knowledge Management Assessment
Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ

สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำกับองค์กรภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี


Latest Course


Latest Articles