Boost up TQA Category 6 through Business Excellence Tools - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Boost up TQA Category 6 through Business Excellence Tools

วันที่อบรม
19 - 20 กันยายน 2566
เวลา 9:00-17:00 น.
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 8,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

ในการต่อ Jigsaw  การมองเห็นภาพโดยรวม (Holistic View) ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ก่อนที่จะต่อภาพนั้นให้สมบูรณ์  เช่นเดียวกับระบบปฏิบัติการขององค์กร ระบบงาน (Work System) เปรียบเสมือนรูปภาพ และ Jigsaw แต่ละตัวเปรียบเสมือนกระบวนการทำงาน (Work Process) ที่เชื่อมโยง ร้อยเรียงกันเพื่อส่งต่อคุณค่าไปยังลูกค้าปลายทาง

ปัญหาขององค์กรจำนวนมากที่มีแต่กระบวนการทำงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานเต็มไปหมด แต่เป็นกระบวนการที่ต่างคนต่างทำ  เจ้าของกระบวนการไม่รู้ว่ากระบวนการที่ตนรับผิดชอบกำลังจะไปต่อเป็นรูปภาพอะไร  ให้ความสำคัญกับระบบคน (โครงสร้างองค์กร และการแบ่งฝ่าย/แผนก)  แต่กลับไม่เคยเห็นภาพระบบงาน (Work System)  สุดท้ายจึงเป็นองค์กรที่ “ต่างคนต่างทำ” ไม่มีระบบงานที่เกิดบูรณาการกัน

องค์กรบางแห่งประสบปัญหาเรื่องการนำเอาความต้องการ/คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาจัดทำเป็นข้อกำหนด (Requirement) และตัวชี้วัด เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ ไม่มีการวัดผลกระบวนการที่เป็นระบบ ขาดการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) และเชื่อมโยงการวัดผลกระบวนการไปยังการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ของบุคลากร รวมถึงขาดการประเมิน ทบทวน และนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ขาดเทคนิคหรือแนวคิดที่จะนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดเชิงระบบในการพัฒนาองค์กรสู่การมีระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) ตั้งแต่การมีระบบงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  การมีกระบวนการทำงานที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปจนถึงการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมตามเกณฑ์หมวด 6

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร คณะทำงาน  ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร ที่ใช้กรอบแนวทางการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ อาทิ TQA, EdPEx, SEPA, PMQA  รวมถึงองค์กรที่ต้องการพัฒนาการจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบ

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรสามารถนำเครื่องมือและแนวทางการบริหารจัดการใน หมวด 6 ให้เกิดความเข้าใจ เพื่อให้เกิดระบบงาน และกระบวนการทำงานที่สอดรับกับกลยุทธ์ พัฒนาองค์กรให้เกิดระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

 

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม Vat 7%)
บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศึกษา / กิจกรรมกลุ่ม / อภิปราย / แบบทดสอบ 19-20 กันยายน 2566 8,500 บาท

หัวข้อการฝึกอบรม

  • ปัญหา สาเหตุ และปัจจัยต่างๆ ที่องค์กรพบบ่อยในการดำเนินงานตามรายละเอียดของเกณฑ์หมวด 6
  • Work System
  • Work Process
  • Process Requirement and KPIs (Lead-Lag)
  • Value Stream Mapping (Process Flow Chart)
  • Process Improvement: LEAN Technic
  • แนวทางการเชื่อมโยงเกณฑ์หมวดที่ 6 กับหมวดอื่นๆ

 

ผู้เข้าอบรมควรนำ Laptop มาด้วย เพื่อฝึกปฏิบัติในห้องเรียน

 

วิทยากร

คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์

ที่ปรึกษา ด้านแผนกลยุทธ์การศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีLatest Course


Latest Articles