FSD-4 : Future Skills Development Program : Analytical Thinking (คิดเชิงวิเคราะห์) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

FSD-4 : Future Skills Development Program : Analytical Thinking (คิดเชิงวิเคราะห์)

วันที่อบรม
8 สิงหาคม 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

อย่าเพิ่งด่วนตัดสินสรุปในผลลัพธ์ที่เห็น! นักคิดวิเคราะห์ นักวางแผนต้องมีทักษะในการหาข้อเท็จจริง  เพื่อเข้าใจสาเหตุที่เกิด ผลกระทบที่จะตามมาและสิ่งที่จะเกิดในอนาคต หลักสูตรนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ จำแนกองค์ประกอบต่างๆ ของประเด็นที่สนใจ หรือปมปัญหาว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบควรมีลักษณะอย่างไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และให้ผู้อบรมสามารถพิจารณาแต่ละองค์ประกอบว่าเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร โดยการลงมือทำกิจกรรมเชิงคิดวิเคราะห์ (Analytic Thinking Practice & Workshop) เพื่อให้ผู้อบรมได้แสดงศักยภาพในการคิดออกมาได้อย่างเต็มกำลัง

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเข้าใจ และเรียนรู้ถึงการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์
 • เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการตีความเข้าใจเรื่องที่จะวิเคราะห์ การสังเกต และการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
 • เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Learning Method:

 

วิทยากร : ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการ และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบจากกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ ยกระดับผลิตภาพองค์กรเพื่อความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ

 

เหมาะสำหรับ
 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 5 เมษายน 2566 เลื่อนเป็น วันที่ 27 เมษายน 2566 (Online : Promotion 1Free1)

รุ่น 2 วันที่ 8 สิงหาคม 2566 (Online : Promotion 1Free1)

รุ่น 3 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 (Online : Promotion 1Free1)

 

หัวข้อ

 • กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
 • ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตการวิเคราะห์
  • การกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน และเพื่อสร้างโอกาสในธุรกิจ
  • การระบุชื่อเรื่องสำหรับการวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการวางแผนกลยุทธ์
 • ขั้นตอนเก็บข้อมูล
  • แนวคิดในการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน
  • เทคนิค การตั้งคำถามวิเคราะห์ 5W2H
  • เทคนิคการสัมภาษณ์
  • เทคนิคการสังเกต
  • Workshop
 • ขั้นตอนการจับประเด็น แยกแยะ แจกแจง ประเด็น และการจัดกลุ่ม ให้เห็นรายละเอียดที่สำคัญ
  • เทคนิค Distinction and Change
  • เทคนิค Mutually and Collectively Exclusive
  • เทคนิค Mind mapping
  • เทคนิค Affinity Diagram
  • Workshop
 • ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา
  • เทคนิค Cause and Effect diagram
  • เทคนิค Why-Why Analysis
  • เทคนิค MADLIB
  • Workshop
 • ขั้นตอนการนำเสนอไอเดีย และแนวทางแก้ไข
  • Workshop

Future Skills Development Program 2023 ดูรายละเอียดทั้งโปรแกรมได้ ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452 , 456 มือถือ 083-297-9494 (เอราวรรณ, ศิริชัย)
E-mail : training@ftpi.or.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เอราวรรณ เทพทิพย์
02-6195500 ต่อ 456

วิทยากร

ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

• วิทยากรอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
• ให้การฝึกอบรมด้านการสร้างผู้นำเชิงปฏิรูป การปฏิรูปทีมงาน การปรับปรุงผลการดำเนินงานของทีมงาน การวางแผนกลยุทธ์ คิดเชิงกลยุทธ์ การคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารโครงการ การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ให้กับภาคผลิตและภาคบริการ


Latest Course


Latest Articles