Site Visit: องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Site Visit: องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่อบรม
25 พฤศจิกายน 2565
เวลา 9:30-16:00 น.
บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
การเยี่ยมชมหน่วยงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรที่มีตัวอย่างที่ดี ชี้ประเด็น สรุปประเด็นโดยผู้เชี่ยวชาญ และการถาม ตอบ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

Site Visit: องค์กรชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)

บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

 

วัตถุประสงค์

เยี่ยมชมองค์กร เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรที่มีตัวอย่างและวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการเพิ่มผลิตภาพ การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

 

กลุ่มเป้ามาย

สำหรับองค์กร ฝ่ายงาน แผนกต่างๆ ในองค์กร เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายพัฒนาองค์กร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ หรือผู้ที่ต้องการศึกษาตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ

***ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจากองค์กรที่ให้เยี่ยมชม กรณีผู้สมัครเป็นคู่แข่งขันขององค์กรที่เข้าเยี่ยมชม***

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

เห็นตัวอย่าง ประสบการณ์ที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์และต่อยอดในการปรับใช้กับองค์กร และเรียนรู้จากประสบการณ์จากองค์กรตัวอย่างที่มีการปฏิบัติจริง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางแก้ไข

 

วิธีการ

การเยี่ยมชมหน่วยงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรที่มีตัวอย่างที่ดี ชี้ประเด็น สรุปประเด็นโดยผู้เชี่ยวชาญ และการถาม ตอบ

 

กำหนดการ

09.30 – 10.00 น.
Register & Coffee Break ชั้น 12 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
10.00 – 11.00 น.
Pre-Brief แนะนำประเด็น แนวคิด
11.00 – 12.00 น.
ออกเดินทางสู่ บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น.
ออกเดินทาง (ต่อ)
13.30 – 16.00 น.
เยี่ยมชมหน่วยงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 • กระบวนการผลิตหลัก
 • การวางนโยบายด้าน Productivity
 • แนวทางการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มายกระดับ Productivity
 • การบริหารดำเนินกิจกรรม Productivity ในองค์กร
 • เครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • การสร้างบรรยากาศ และการสนับสนุนจากผู้บริหาร ในการดำเนินกิจกรรมด้าน Productivity
 • ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน Productivity
 • ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข
 • Site Tour เยี่ยมชมหน่วยงาน
 • ถาม ตอบ และสรุปประเด็น
16.00 น.
เดินทางกลับ

***รายละเอียดกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม***

 

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม ราคาต่อท่าน
ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 4,500
ท่านละ (รวม VAT 7%) 4,815
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

หมายเหตุ

 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจึงได้รับยกเว้น หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%  ราคารวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน
 • วิธีการชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ประเภทบัญชีออมทรัพย์  ในนาม  “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” เลขที่ 210-0-50861-9
 • กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาส่งชื่อผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับการยืนยันกลับจากเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อการจัดเตรียมงานและการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สถาบันขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50% ของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  แผนกสัมมนา

โทรศัพท์: 02-619-5500 ต่อ 432 มือถือ 089-442-9453 (ประภาพร)

อีเมล์ : Praphaporn@ftpi.or.thLatest Course


Latest Articles