e-Training

ลดข้อจำกัดในการเรียนรู้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่สามารถเรียน ประเมิน และรายงานผลได้จริง

 

พัฒนาบุคลากรโดยเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เรียนออนไลน์

อบรมออนไลน์
อบรมออนไลน์
HR
เรียนออนไลน์
เรียนออนไลน์