[Online][2021] PM-07 : Managing Generation Diversity in the Organization (บริหารความหลากหลายเป็นพลัง ผลักดันธุรกิจ)

ความท้าทายของการบริหารคน ทุกวันนี้และอนาคต คือความหลากหลายของคน โดยเฉพาะเรื่องวัย หรือ Generation (Gen) องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็มีคนหลายวัยที่ต้องทำงานร่วมกัน ด้วยช่วงอายุที่แตกต่างกัน ย่อมมีผลต่อบรรยากาศในการทำงาน พฤติกรรม ความเชื่อ การตัดสินใจ และวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งความต่างนี้ไม่ได้เป็นปัญหาเสมอไป ความหลากหลายของ Generation ในอีกแง่มุมทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมองค์กร การออกแบบผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ไปจนถึงวิธีการทำงานในองค์กร เราจะทำอย่างไรให้คนที่หลากหลายให้ทำงานร่วมกันและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ เราจะดึงความหลากหลายของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็น เพศ ศาสนา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ ความสนใจเฉพาะบุคคล  ช่วงอายุ ความคิดเห็น หรือทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ ความรู้ความชำนาญที่สั่งสมจากประสบการณ์ของคนรุ่นเก่ามาทำให้เกิดประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพ และโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรได้อย่างไร พบคำตอบได้ในหลักสูตรนี้

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความแตกต่างของคนในองค์กร
 • ทราบวิธีการบริหารการทำงานให้ราบรื่นระหว่างบุคลากรที่มีวัย (Generation) แตกต่างกัน
 • ทราบแนวทางดึงจุดแข็งหรือความได้เปรียบของบุคลากรสู่ความสำเร็จ

 

วิทยากร : ผศ.ดร.มาลินวิษา ศักดิยากร
อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล​
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล​ และที่ปรึกษาด้าน Diversity Management ให้แก่องค์กรชั้นนำ

 

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 (อบรมผ่าน Zoom)

หัวข้ออบรม

 • ทำความเข้าใจลักษณะความหลากหลายในองค์กร บุคลากรคิดและต้องการอะไร
 • Case Study องค์กรประสบความสำเร็จด้านความหลากหลายบุคลากร
 • แนวทางการสร้างแรงจูงใจและ Happy workplace สำหรับองค์การหลากหลายอายุ
 • การสื่อสาร การบริหารความขัดแย้งเพื่อความเข้าใจระหว่างวัยในองค์การ
 • เทคนิคการเชื่อมโยงความหลากหลายสู่แผนกลยุทธ์องค์กร
 • การบริหารความแตกต่างภายใต้สถานการณ์วิกฤต