In-house Training

Problem Solving & Decision Making

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 25,000 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

การดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานในองค์กรจะประสบกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะต้องแก้ไขและปรับปรุง รวมถึงการตัดสินใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นแนวทางและเทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลเป็นทักษะที่สำคัญ ที่บุคลากรในองค์กรต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ บรรลุผลของงาน

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจจำเป็นต้องมีแนวคิด หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัญหา การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาสาเหตุ การกำหนดและคัดเลือกมาตรการแก้ไข รวมถึงการกำหนดมาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำ และการคาดคะเนการเกิดปัญหา

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2619-5500 ต่อ 585 คุณศาตพร E-mail: Sataporn@ftpi.or.th

 
หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles