[2021][Online] IM-18 : Overall Equipment Effectiveness : OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)​

การดำเนินงานอุตสาหกรรมหลายบริษัทมีเครื่องจักรเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการผลิตที่ต้องใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด  แต่ปัญหา  ที่มักจะพบคือเครื่องจักรเสียบ่อย ใช้เวลาในการปรับตั้งและปรับแต่งเครื่องจักรนาน   เครื่องจักรผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดรวมทั้งเกิดการสูญเปล่าอื่น ๆ ซึ่งอาจพบว่าประสิทธิผลของเครื่องจักรอาจเหลือไม่ถึง 50% ดังนั้นการที่เราสามารถวัดประสิทธิผลของการใช้เครื่องจักร รวมทั้งทราบสาเหตุการใช้เครื่องจักรไม่เต็มประสิทธิภาพก็จะทำให้เราสามารถกำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม  และหาทำงปรับปรุงการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดต่ำลง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบแนวคิด และหลักการของประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
 • เพื่อให้ทราบถึงความสูญเสียหลัก 6 ประการที่ส่งผลต่อ OEE
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการวัดวิเคราะห์ และปรับปรุง OEE ได้อย่างถูกต้อง

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ตัวอย่าง และกรณีศึกษา 
 • วิทยากร(รุ่นที่ 1) คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, วิทยากรด้าน TQM และ TPM
 • ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต  บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส  ฝ่ายกระบวนการผลิต บริษัทรีทไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น
 • วิทยากร(รุ่นที่ 2) คุณณิภพินศิริกุล วิทยากรที่ปรึกษาส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ             
 • วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, ผู้เชี่ยวชาญด้าน TPM
 • ประสบการณ์การทำงาน อาทิ Production Engineer  & TPM Promoter บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จาก Advance Process Engineer บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เป็นต้น

 

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้า ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ ที่มีความสนใจเรื่องการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร และต้องการปรับปรุง

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ มิถุนายน 2564 (อบรมผ่าน Zoom) 

รุ่น 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

 

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.

 • แนวคิด และหลักการของการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM )
 • ความสูญเสีย 6 ประการของเครื่องจักร
 • การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร​ (Overall Equipment Effectiveness: OEE )​

13.00-16.00 น.

 • การนำ OEE ไปประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรแบบต่างๆ
 • การวิเคราะห์ และปรับปรุง OEE
 • แนวทำงการปรับปรุงลดความสูญเสีย 6 ประการของเครื่องจักร
 • กรณีศึกษา