Slide
สายงานบริการ

งานบริการเป็นงานที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากความประทับใจที่ลูกค้าได้รับ
ผู้ที่อยู่ในสายงานบริการจะต้องใช้ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะส่วนบุคคลสูง
ในการให้บริการ กับลูกค้าที่มีความแตกต่าง หลากหลาย และส่งมอบบริการให้ได้ตามความคาดหวัง

Slide
1. Practitioner

เป็นคนที่ช่างสังเกต ตั้งคำถาม มีกระบวนการคิด
ที่สามารถผลิตไอเดียอย่างสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม
มีทัศนคติบวก และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Supervisor

มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และมีความคิดเชิงระบบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล โอกาส ความเสี่ยงและผลกระทบ มีความคิดนอกกรอบและเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างจากไอเดียทั่วไป

3. Manager

มีทักษะการคิดและสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พิจารณาความเป็นไปได้ของนวัตกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน และวางแผนงานเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรม เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงและสร้างวัฒนธรรมการคิดและการทำงานอย่างสร้างสรรค์

4. Professional

มีความเข้าใจในเชิงธุรกิจและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างลึกซึ้ง มีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นแนวโน้มต่างๆ ในโลก มีความเข้าใจเทคโนโลยี สภาพสังคม พฤติกรรมของผู้บริโภค และเศรษฐกิจ รวมถึงเข้าใจกลไกการขับเคลื่อนและสามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมขึ้นได้


เดือน วันที่ ระดับ หลักสูตร ราคา สถานที่ หมายเหตุ
Slide
Managerial Skills

ทักษะและความสามารถด้านการบริหารจัดการ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกระดับ เพราะต้องใช้ในการบริหารคนและบริหารงาน เมื่อความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เทคนิคการสร้างทีมและจูงใจ รวมถึงเครื่องมือการจัดการที่ช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องรู้

สนใจพัฒนาทักษะด้าน Managerial Skills

Soft Skills

ทักษะ Soft Skills เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการทำงานให้ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากทักษะและความสามารถเชิงเทคนิคแล้ว ผู้ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งทางด้านความคิด ทัศนคติ การสร้างความร่วมมือ การสื่อสาร ความเป็นผู้นำ ย่อมทำให้การทำงานราบรื่น ง่ายดาย ได้ผลลัพธ์ดี

สนใจพัฒนาคุณลักษณะทางด้าน Soft Skills

Video & Article
EP.53 สร้างแต้มต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วย Customer Delight (ตามมาตรฐานสากล ISO 23592 : 2021)
PlayPlay
EP.47 Road Maping for KM, Enabling Innovation : จัดการความรู้ สู่การพัฒนานวัตกรรม
PlayPlay
EP.44 Shortcut to LINE BOT : จุดประกายสร้างไลน์บอท สำหรับการจัดการในองค์กร
PlayPlay
EP.43 Design for A Brain, Design for Life ออกแบบกระบวนการคิด กับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
PlayPlay
EP.37 : 5 เรื่องต้องทำ เพื่อพัฒนาสายงานนวัตกรรมในองค์กร
PlayPlay
EP.36 Innovative Communication : สื่อสาร ให้ได้ผล บนนวัตกรรมของโลกออนไลน์
PlayPlay
EP.30 Branding in Action : สร้างแบรนด์ให้เป็น เห็นผลทันใจ
PlayPlay
EP.23 สร้างสรรค์บริการให้เป็นเลิศด้วย Smart Service Excellence
PlayPlay
EP.18 Making a Breakthrough ก้าวล้ำนำหน้าด้วย “RDIMS”
PlayPlay
EP.8 “นวัตกรรม” คิด-ทำ สิ่งใหม่ให้ตอบโจทย์
PlayPlay
EP.3 “เผยเทคนิคปรับปรุงธุรกิจให้พร้อมเติบโตท่ามกลางความท้าทายทั้งภาคผลิตและภาคบริการ
PlayPlay
EP.69 Speed Up คุณภาพงานบริการด้วย Lean (Lean for Service Process Improvement)
PlayPlay
EP.74 จัดการคำร้องเรียนลูกค้าอย่างไร ให้อยู่หมัด (Customer Compaint Management)
PlayPlay
previous arrow
next arrow
แนวปฏิบัติภาคอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล: บทเรียนจากเกาหลีใต้
แนวปฏิบัติภาคอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล: บทเรียนจากเกาหลีใต้
ทำไม การรับฟังเสียงลูกค้า จึงเป็นเครื่องมือทรงพลังช่วยธุรกิจก้าวข้ามวิกฤต
ทำไม การรับฟังเสียงลูกค้า จึงเป็นเครื่องมือทรงพลังช่วยธุรกิจก้าวข้ามวิกฤต
‘เคาน์เตอร์เซอร์วิส’ กับก้าวแห่งความมุ่งมั่น สู่ TQA Winner 2021
‘เคาน์เตอร์เซอร์วิส’
กับก้าวแห่งความมุ่งมั่น
สู่ TQA Winner 2021
previous arrow
next arrow