Slide
สายงานควบคุมคุณภาพ

เป็นสายงานที่สร้างสมดุลให้กับกระบวนการผลิตด้วยมุมมองของลูกค้า
เพื่อให้สินค้าหรือบริการที่ได้สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

Slide
1. Practitioner

เป็นคนที่ช่างสังเกต ตั้งคำถาม มีกระบวนการคิด
ที่สามารถผลิตไอเดียอย่างสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม
มีทัศนคติบวก และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Supervisor

มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และมีความคิดเชิงระบบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล โอกาส ความเสี่ยงและผลกระทบ มีความคิดนอกกรอบและเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างจากไอเดียทั่วไป

3. Manager

มีทักษะการคิดและสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พิจารณาความเป็นไปได้ของนวัตกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน และวางแผนงานเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรม เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงและสร้างวัฒนธรรมการคิดและการทำงานอย่างสร้างสรรค์

4. Professional

มีความเข้าใจในเชิงธุรกิจและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างลึกซึ้ง มีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นแนวโน้มต่างๆ ในโลก มีความเข้าใจเทคโนโลยี สภาพสังคม พฤติกรรมของผู้บริโภค และเศรษฐกิจ รวมถึงเข้าใจกลไกการขับเคลื่อนและสามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมขึ้นได้


เดือน วันที่ ระดับ หลักสูตร ราคา สถานที่ หมายเหตุ
Slide
Managerial Skills

ทักษะและความสามารถด้านการบริหารจัดการ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกระดับ เพราะต้องใช้ในการบริหารคนและบริหารงาน เมื่อความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เทคนิคการสร้างทีมและจูงใจ รวมถึงเครื่องมือการจัดการที่ช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องรู้

สนใจพัฒนาทักษะด้าน Managerial Skills

Soft Skills

ทักษะ Soft Skills เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการทำงานให้ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากทักษะและความสามารถเชิงเทคนิคแล้ว ผู้ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งทางด้านความคิด ทัศนคติ การสร้างความร่วมมือ การสื่อสาร ความเป็นผู้นำ ย่อมทำให้การทำงานราบรื่น ง่ายดาย ได้ผลลัพธ์ดี

สนใจพัฒนาคุณลักษณะทางด้าน Soft Skills

Video & Article
ทำไม การรับฟังเสียงลูกค้า จึงเป็นเครื่องมือทรงพลังช่วยธุรกิจก้าวข้ามวิกฤต
ทำไม การรับฟังเสียงลูกค้า จึงเป็นเครื่องมือทรงพลังช่วยธุรกิจก้าวข้ามวิกฤต
บริหารธุรกิจให้รอด แค่รู้จัก ‘MFCA’
บริหารธุรกิจให้รอด แค่รู้จัก ‘MFCA’
previous arrow
next arrow