Slide
สายงานควบคุมคุณภาพ

เป็นสายงานที่สร้างสมดุลให้กับกระบวนการผลิตด้วยมุมมองของลูกค้า
เพื่อให้สินค้าหรือบริการที่ได้สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

Slide
1. Practitioner

เป็นคนที่ช่างสังเกต ตั้งคำถาม มีกระบวนการคิด
ที่สามารถผลิตไอเดียอย่างสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม
มีทัศนคติบวก และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Supervisor

มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และมีความคิดเชิงระบบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล โอกาส ความเสี่ยงและผลกระทบ มีความคิดนอกกรอบและเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างจากไอเดียทั่วไป

3. Manager

มีทักษะการคิดและสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พิจารณาความเป็นไปได้ของนวัตกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน และวางแผนงานเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรม เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงและสร้างวัฒนธรรมการคิดและการทำงานอย่างสร้างสรรค์

4. Professional

มีความเข้าใจในเชิงธุรกิจและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างลึกซึ้ง มีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นแนวโน้มต่างๆ ในโลก มีความเข้าใจเทคโนโลยี สภาพสังคม พฤติกรรมของผู้บริโภค และเศรษฐกิจ รวมถึงเข้าใจกลไกการขับเคลื่อนและสามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมขึ้นได้


Sort เดือน วันที่ หลักสูตร ราคา สถานที่ Remarks
Slide
Managerial Skills

ทักษะและความสามารถด้านการบริหารจัดการ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกระดับ เพราะต้องใช้ในการบริหารคนและบริหารงาน เมื่อความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เทคนิคการสร้างทีมและจูงใจ รวมถึงเครื่องมือการจัดการที่ช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องรู้

สนใจพัฒนาทักษะด้าน Managerial Skills

Soft Skills

ทักษะ Soft Skills เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการทำงานให้ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากทักษะและความสามารถเชิงเทคนิคแล้ว ผู้ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งทางด้านความคิด ทัศนคติ การสร้างความร่วมมือ การสื่อสาร ความเป็นผู้นำ ย่อมทำให้การทำงานราบรื่น ง่ายดาย ได้ผลลัพธ์ดี

สนใจพัฒนาคุณลักษณะทางด้าน Soft Skills

Video & Article
EP.49 ปรับ เพิ่ม สร้าง Productiviy เพื่อโอกาสและทางรอดที่ยั่งยืนของธุรกิจ SMEs
PlayPlay
EP.47 Road Maping for KM, Enabling Innovation : จัดการความรู้ สู่การพัฒนานวัตกรรม
PlayPlay
EP.46 Unleashing Data Visualization: เปิดภาพข้อมูลอย่างเหนือชั้น ปลุกปั้นโอกาสทางธุรกิจ
PlayPlay
EP.45 รู้-รับ-ปรับ-เปลี่ยน แชร์เคล็ดลับ ยกระดับ Productivity ฉบับ SMEs ไทย
PlayPlay
EP.43 Design for A Brain, Design for Life ออกแบบกระบวนการคิด กับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
PlayPlay
EP.42 Productivity Facilitator นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ ขุมพลังขับเคลื่อนผลิตภาพองค์กร
PlayPlay
EP.40 “Digital Lean” The Next Step to Boost Productivity: การเพิ่มผลิตภาพด้วยแนวทางดิจิทัลลีน
PlayPlay
EP.34 Low-code Platform for Manufacturing : พลิกโฉมการพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับกระบวนการผลิตยุคใหม่
PlayPlay
EP.32 Automation 101 : Starter Kits มุ่งสู่การผลิตอัตโนมัติไปพร้อมกัน
PlayPlay
EP.31 Practical IIoT Showcase : แกะกล่องการประยุกต์ใช้ IIOT กับ OEE ตัวชี้วัดการผลิตยุคใหม่
PlayPlay
EP.26 เริ่มต้นวิถีการผลิตยุคดิจิทัล ด้วย Advanced Planning and Scheduling
PlayPlay
EP.18 Making a Breakthrough ก้าวล้ำนำหน้าด้วย “RDIMS”
PlayPlay
EP.15 ชี้ชัด-จัดเต็ม กับแนวคิดการปรับปรุงกระบวนการ
PlayPlay
EP.14 จัดขบวนทัพ สร้างทีมการปรับปรุง ด้วย Bottom Up Activity
PlayPlay
EP.12 ถอดบทเรียนความสำเร็จการปรับปรุงกระบวนการฉีดพลาสติกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Scientific Moulding”
PlayPlay
EP.5 คุย เคาะ เจาะเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบโตโยต้า “ง่าย ปลอดภัย ไร้ปัญหาคุณภาพ”
PlayPlay
EP.3 “เผยเทคนิคปรับปรุงธุรกิจให้พร้อมเติบโตท่ามกลางความท้าทายทั้งภาคผลิตและภาคบริการ
PlayPlay
EP.2 “Next Normal วิถีใหม่สู่การพัฒนาคน พัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลง”
PlayPlay
EP1. Guru ขอแชร์... เทคนิคการจัดการทรัพยากร เพื่อลดต้นทุนในยุคโควิด
PlayPlay
EP.63 ติดอาวุธ SME เพิ่มศักยภาพเพื่อการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย BDS Program
PlayPlay
EP.65 ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต ตามวิถีของความยั่งยืน ก้าวสู่ต้นแบบธุรกิจ ESG
PlayPlay
EP.72 เปลี่ยนของเหลือจากอาหาร .... เป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Food Waste to Food Innovation)
PlayPlay
EP.74 จัดการคำร้องเรียนลูกค้าอย่างไร ให้อยู่หมัด (Customer Compaint Management)
PlayPlay
previous arrow
next arrow
ทำไมองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ถึงต้องทำ Self Assessment
ทำไมองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ถึงต้องทำ Self Assessment
เปิดตัว…ตัวชี้วัดผลิตภาพตัวใหม่ Greening Productivity Measurement
เปิดตัว…ตัวชี้วัดผลิตภาพตัวใหม่ Greening Productivity Measurement
Sustainable Productivity กับแนวโน้มการผลิตในอนาคต
Sustainable Productivity กับแนวโน้มการผลิตในอนาคต
previous arrow
next arrow