Slide
สายงานการตลาด

นักการตลาด คือ ผู้ที่ทำให้คุณลักษณะของสินค้าและบริการกับความต้องการของลูกค้ามาพบกัน
และใช้ความสร้างสรรค์ในการสื่อสาร จัดโปรโมชั่นและกิจกรรมต่างๆ อย่างมีกลยุทธ์
เพื่อกระตุ้นและสร้างให้เกิดความต้องการในการซื้อ และสร้างความผูกพันต่อสินค้าและบริการ

Slide
1. Practitioner

เป็นคนที่ช่างสังเกต ตั้งคำถาม มีกระบวนการคิด
ที่สามารถผลิตไอเดียอย่างสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม
มีทัศนคติบวก และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Supervisor

มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และมีความคิดเชิงระบบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล โอกาส ความเสี่ยงและผลกระทบ มีความคิดนอกกรอบและเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างจากไอเดียทั่วไป

3. Manager

มีทักษะการคิดและสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พิจารณาความเป็นไปได้ของนวัตกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน และวางแผนงานเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรม เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงและสร้างวัฒนธรรมการคิดและการทำงานอย่างสร้างสรรค์

4. Professional

มีความเข้าใจในเชิงธุรกิจและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างลึกซึ้ง มีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นแนวโน้มต่างๆ ในโลก มีความเข้าใจเทคโนโลยี สภาพสังคม พฤติกรรมของผู้บริโภค และเศรษฐกิจ รวมถึงเข้าใจกลไกการขับเคลื่อนและสามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมขึ้นได้


เดือน วันที่ ระดับ หลักสูตร ราคา สถานที่ หมายเหตุ
Slide
Managerial Skills

ทักษะและความสามารถด้านการบริหารจัดการ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกระดับ เพราะต้องใช้ในการบริหารคนและบริหารงาน เมื่อความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เทคนิคการสร้างทีมและจูงใจ รวมถึงเครื่องมือการจัดการที่ช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องรู้

สนใจพัฒนาทักษะด้าน Managerial Skills

Soft Skills

ทักษะ Soft Skills เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการทำงานให้ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากทักษะและความสามารถเชิงเทคนิคแล้ว ผู้ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งทางด้านความคิด ทัศนคติ การสร้างความร่วมมือ การสื่อสาร ความเป็นผู้นำ ย่อมทำให้การทำงานราบรื่น ง่ายดาย ได้ผลลัพธ์ดี

สนใจพัฒนาคุณลักษณะทางด้าน Soft Skills

Video & Article
ทำไม การรับฟังเสียงลูกค้า จึงเป็นเครื่องมือทรงพลังช่วยธุรกิจก้าวข้ามวิกฤต
ทำไม การรับฟังเสียงลูกค้า จึงเป็นเครื่องมือทรงพลังช่วยธุรกิจก้าวข้ามวิกฤต
ธ.ก.ส. ดันแนวคิด Customer Centric มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย
ธ.ก.ส. ดันแนวคิด Customer Centric มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย
CP Group กับ How to
ขับเคลื่อนองค์กรฝ่าวิกฤตด้วย
“ความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกัน”
CP Group กับ How to ขับเคลื่อนองค์กรฝ่าวิกฤตด้วย “ความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกัน”
previous arrow
next arrow