Slide

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตัวเร่งสำคัญที่ทำให้องค์กรต้องรีบปรับตัว เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้น อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆของโลกก็ยังส่งผลกระทบด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์ที่วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน จะเป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนองค์กร ให้พร้อมรับมือกับผลกระทบและเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดในอนาคต เพื่อช่วงชิงโอกาสเหนือคู่แข่งและตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

กรอบแนวคิด Strategic Foresight จึงถูกเลือกจากองค์กรชั้นนำ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์อย่างมีทิศทางและช่วยองค์กรให้ประสบความสำเร็จแม้ต้องเจอกับความผันผวนที่ไม่แน่นอน ด้วยการจัดกลุ่มเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ในมิติต่างๆ ทั้งทางด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ศึกษาทิศทางแนวโน้ม (Trends) ของกลุ่มเหตุการณ์ และวิเคราะห์หาแรงผลักดัน (Driving Forces) ที่ส่งผลให้เกิดแนวโน้มต่อไปอนาคต นำไปสู่การสร้างทางเลือกเชิงกลยุทธ์สำหรับการปรับตัวขององค์กร (Strategic Options for Transformation) ได้แผนกลยุทธ์ที่ถูกวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อการเดินหน้าต่อไปของธุรกิจอย่างยั่งยืน

Slide

การจัดทำกลยุทธ์ให้สอดรับกับอนาคตต้องอาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
จึงจะทำให้องค์กรสามารถคาดการณ์อนาคตในระยะไกลได้
กรอบการวิเคราะห์อนาคต (Foresight Framework) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

Environmental
Scanning
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อองค์กรและได้มาซึ่ง Driving Force
Strategic
Thinking
การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อวิเคราะห์และจินตนาการถึงเหตุการณ์ในอนาคต (Future World) ของ Key Driving Force การวิเคราะห์ผลกระทบต่อองค์กร (Implication) และการได้มาซึ่งทางเลือกเชิงกลยุทธ์ (Strategic Options)
Strategic Decision Making
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อให้มาซึ่งทิศทางองค์กร (Preferred Future) หรือแนวทางในอนาคต (Future Business) ที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ (Future Success)
Strategic Planning
การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
Slide
จุดเด่นของโครงการ
Systematic Data analysis method by design
ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากเหตุการณ์ มุ่งเน้นให้เกิด Systematic environmental scanning เพื่อให้ได้ Driving forces ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในอนาคต (Future success) โดยการให้คำปรึกษาแนะนำในการวิเคราะห์อย่างใกล้ชิด จนได้ผลวิเคราะห์แบบเฉพาะของแต่ละองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ
Practical training and coaching by design
เน้นการฝึกอบรมและ Coaching เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มุ่งเน้นให้เกิดความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวทางธุรกิจ(Business Transformation) ให้สอดคล้องกับ Key driving forces โดยวิทยากรที่ปรึกษา ด้านการจัดการเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 16 ปี
Slide
สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ
Strategic options for Business Transformation
องค์กรมีทางเลือกเชิงกลยุทธ์ (Strategic options) ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง และปรับตัว (Transformation) ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ(Disruption changes) เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนใน อนาคต Future success)
Systematic and productive strategy
องค์กรเกิดแนวทางการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ (Systematical scan the business environment) สามารถวิเคราะห์ โอกาสและความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ของ องค์กร (Strategic Opportunities and Threat) ได้อย่างรอบด้าน
Comprehensive and robust decision-making for executives
บุคลากรและผู้บริหารในองค์กร สามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic decision making) และวางแผนอนาคต ขององค์กรด้วยข้อมูลที่รอบด้าน เพื่อช่วงชิงโอกาสในการเติบโต ขององค์กรได้สำเร็จท่ามกลาง ความเปลี่ยนแปลง
Slide
Project Approach and Steps
Slide
โครงการนี้เหมาะกับใคร

เจ้าของธุรกิจ ผู้นำองค์กร
ผู้ที่รับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ์
นักวิเคราะห์อนาคต (Futurist)
ผู้ที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมขององค์กร

วิทยากร

สุรเชษฏ์ พลวณิช
สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

ระยะเวลาดำเนินการ

19 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ค่าใช้จ่าย

รับสมัครเป็นรายองค์กร
โดยส่งผู้เข้าร่วม Training and Workshop
ได้องค์กรละ 3-5 คน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
เข้าอบรม 3 คน 155,000 บาท
เข้าอบรม 4 คน 185,000 บาท
เข้าอบรม 5 คน 200,000 บาท
สมัครด่วน จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม..!

Slide
หมายเหตุ

- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีมาตรการในการจัดอบรมเป็นไปตามที่ สคบ. กำหนด
- วิทยากรที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้รับวัคซีนครบแล้ว
- สถาบันขออนุญาตสอบถามข้อมูลสุขภาพของผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน และขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
- หากมีการประกาศมาตรการใดๆ จาก สบค. จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการอบรมที่โรงแรมได้ สถาบันจะปรับการอบรมเป็นระบบออนไลน์และคืนเงินค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ 30,000 บาท(3คน) 40,000 บาท(4คน) 50,000 บาท(5คน)

สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่
ขนิษฐา คงประเสริฐลาภ
ฐิตารีย์ สุจริตภวัตสกุล
02-6195500 ต่อ 586
phone_iphone
081-810 8329 / 083-789 4694