FTPI Foundation Board
FTPI Foundation Board
คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
Mr. Padetpai Meekun-iam
ประธานกรรมการ
President
นายประสิทธิ์ ตันสุวรรณ
Mr. Prasit Tansuwan
กรรมการ
Director
นายปราโมทย์ วิทยาสุข
Mr. Pramode Vidtayasuk
กรรมการ
Director
นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์
Mr. Piyabutr Cholvijarn
กรรมการ
Director
นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล
Mr. Pairoj Sanyadechakul
กรรมการ
Director
นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง
Mr. Somsak Jantararoungtong
กรรมการ
Director
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
Mr. Satit Chanjavanakul
กรรมการ
Director
นายหทัย อู่ไทย
Mr. Hathai Uthai
กรรมการ
Director
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร
Mr. Arthit Wuthikaro
กรรมการ
Director
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
Mr. Suwanchai Lohawatanakul
กรรมการและเลขานุการ
Director and Secretary