15 พฤษภาคม 2024

หยุดแค่นี้หรือไปต่อ! ปรับธุรกิจเพื่อโอบรับคลื่นสีเขียว  

เปิดเช็คลิสต์ Integration Strategies
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน♻️ 

 

ปัจจุบันเราพบกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนที่หลายองค์กรมีการนำไปใช้ ส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือประหยัดพลังงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน การใช้หลอดไฟ LED ความพยายามที่จะเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน หรือการติดแผงโซล่าเซลล์เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟ นอกจากนี้ หลายๆ องค์กรยังให้ความสำคัญต่อการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะ หรือแม้แต่การปรับปรุงอาคารให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดผลกระทบต่อโลกร้อน  

กลยุทธ์ทั้งหมดนี้นำไปใช้เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมขององค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่องค์กรไทยมีความตระหนักในเรื่องดังกล่าว แต่หากจะทำให้ยั่งยืนต้องสามารถเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรที่มีต่อห่วงโซ่คุณค่ากับการลดผลกระทบจากธุรกิจด้วย เพราะการมองไปเพียงระดับห่วงโซ่อุปทานอาจไม่เพียงพอ ด้วยแรงขับเคลื่อนจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้  

 

แนวคิด Integration Strategies สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน 

เป็นแนวทางการกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อการเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน ที่สามารถติดตามและวัดผลความสำเร็จในระดับผลลัพธ์ขององค์กร (Business Outcome) และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า หลายองค์กรอาจมีความจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการการบริโภคสีเขียว (Green Consumption)         

เริ่มต้นจากการทบทวนผลิตภัณฑ์และบริการของเราว่ายังอยู่ในความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและลูกค้าในอนาคตหรือไม่ ประเมินว่าปัญหาที่มีอยู่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีที่มีอยู่หรือไม่ หากปัญหายังคงอยู่ สิ่งสำคัญคือต้องหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการวิจัยตลาดเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองข้อกำหนดเหล่านั้น และนำไปสู่การปฏิบัติโดยสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

Checklist วางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างบูรณาการสำหรับองค์กรเพื่อการโอบรับคลื่นสีเขียว มีดังนี้ 

การทบทวนเพื่อพัฒนาวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กรเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน เช่น เราจะนำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ในการดำเนินงานขององค์กรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยระบบงานและการดำเนินการภายในองค์กรจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กรดังกล่าว รวมถึงการทบทวนการวางแผนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการที่มีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับทิศทางใหม่ 

การขยายจำนวนผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน อาจต้องนำข้อมูลจากการวิจัยและวิเคราะห์ตลาดที่ครอบคลุมแนวโน้มที่เกิดขึ้น ความต้องการของลูกค้า และความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง องค์กรสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมจากการวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน ซึ่งอาจบูรณาการกับผลิตภัณฑ์เดิมขององค์กรที่ตอบสนองความต้องการโดยให้ความสำคัญต่อการนำเสนอคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์  

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงานและการสร้างความตระหนักในการบริหารจัดการและกระบวนการสีเขียว (Green Process and Administration) โดยเริ่มจากสร้าง Green Productivity Mindset ควบคู่ไปกับการเพิ่มทักษะ Sustainability Literacy ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายขององค์กร การปรับเปลี่ยนให้เกิดพฤติกรรมสีเขียว (Green Behavior) อาจทำผ่านการมอบหมายงานหรือสร้างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผนวกกับการใช้ Best Practices ที่ช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างรวดเร็ว คือการสร้างแบบจำลองบทบาทตามความเป็นผู้นำ โดยผู้นำและผู้บริหารจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างแบบจำลองพฤติกรรมที่ต้องการผ่านการกระทำ การตัดสินใจ และการสื่อสาร ทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่องค์กรต้องการให้กับพนักงานให้ดำเนินการตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมสีเขียวขององค์กร (Green Culture) 

การปรับโครงสร้างของโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัทเพื่อให้เกิด Sustainability Literacy รวมถึงการส่งเสริมการทำงานร่วมกันข้ามสายงานและการแบ่งปันความรู้ระหว่างพนักงานจากแผนกต่างๆ ผ่านโครงการกลุ่ม การฝึกหัดเป็นทีม และกิจกรรมการแก้ปัญหาร่วมกันที่มุ่งเน้นความคิดริเริ่มการเติบโตสีเขียว (Green Growth) 

การดำเนินการปรับปรุงระยะยาวในโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ในภาคการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ยั่งยืนเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิต (Green Innovation and Technology) ซึ่งอาจรวมถึงการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน การใช้เครื่องจักรที่ประหยัดและใช้งานได้น้อยลงและมีประสิทธิภาพ และแม้ว่าระบบอัตโนมัติซึ่งช่วยลดการใช้แรงงานมนุษย์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แต่ก็มีความจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการเมื่อตัดสินใจว่าจะนำโซลูชันใดไปใช้ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงต้นทุน ประโยชน์ที่ได้รับ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของทางเลือกแต่ละอย่างมีส่วนอย่างมากต่อผลลัพธ์โดยรวมของการดำเนินงาน  

การพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่สะดวกและครอบคลุมผู้รับสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและวัตถุประสงค์ใหม่ขององค์กร รวมถึงการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องภายนอก ารเลือกแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร รวมถึงการปรับเปลี่ยนการสื่อสารความต้องการขององค์กรในมุมของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลมีความถูกต้อง ทันสมัย มีมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย  

การปรับปรุงและขยายระบบควบคุมและการวัดผล การกำหนดชุดของตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร และมีความสำคัญต่อการวัดความสำเร็จในด้านต่างๆ ของธุรกิจ การออกแบบการปรับปรุงวิธีการรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ IoT เพื่อรับรองความถูกต้อง ทันเวลา และความสมบูรณ์ของการป้อนข้อมูล และมองถึงการใช้ประโยชน์จากโซลูชันเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล AI และอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) เพื่อวิเคราะห์และตีความข้อมูลปริมาณมาก ระบุรูปแบบ แนวโน้ม และข้อมูลเชิงลึก และสร้างคำแนะนำที่สามารถดำเนินการได้สำหรับการปรับปรุง เนื่องจาก การดำเนินงานขององค์กรได้ถูกขยายขอบเขตไปถึงห่วงโซ่คุณค่า จำเป็นต้องมีความสามารถในการรายงานแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุด และแดชบอร์ดตัวชี้วัดประสิทธิภาพช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ทันท่วงที การแก้ไขหลักสูตร และการจัดการเชิงรุกของปัญหาที่เกิดขึ้น 

 

               อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญที่ทำให้การวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างบูรณาการ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนสำเร็จ ยังเป็นปัจจัยเรื่องคนที่มีคุณภาพและมีความตระหนักต่อคุณค่าสีเขียว (Green Value) ที่องค์กรต้องการมุ่งไป ด้วยความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากกลุ่มขึ้น ทำให้ต้องเสริมสร้างกลไกการควบคุม และการควบคุมภายในขององค์กรเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันข้อผิดพลาด ส่งเสริมความรับผิดชอบและความโปร่งใส รับประกันการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการบริการและมาตรฐานอุตสาหกรรม สำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการสีเขียว สามารถใช้ขั้นตอนข้างต้นเป็น Check-list เพื่อวางแผนหรือดำเนินการได้ 

 

ค้นหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

 

💡 Corporate Carbon Footprint and Greenhouse Gases Management Based on ISO 14064 คลิก

💡 Creative Camp ESG Holistic Inside-Out & Outside-In Leadership Transformation from Ego to Eco System รุ่น 3 คลิก
Writer

โดย ฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ