10 พฤษภาคม 2024

สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีด้วย Productivity Mindset ผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning

Productivity หรือ ผลิตภาพ คือ “การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้ได้ผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และคุณค่าเพิ่มสูงขึ้น”

 

การดำเนินงานตามหลักการเพิ่มผลิตภาพ มีลักษณะดังนี้  

 การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness)   

การตั้งเป้าหมายชัดเจน สามารถสื่อสารให้คนในทีม หรือคนในองค์กรมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
 

Mindset หรือ กรอบความคิด คือ ความเชื่อ “ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของคน เกิดจากการสะสมประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ”

ลักษณะของ Mindset มีอยู่ 2 ประเภท ดังนี้

Growth Mindset การมีแนวคิดแบบเติบโต คนประเภทนี้จะเป็นคนที่เชื่อในการปรับปรุง พัฒนา กล้าที่จะลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ   

Fixed Mindset คนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง และชอบทำแบบเดิมๆ   

หากอยากให้เกิด Productivity จำเป็นต้องมี Growth Mindset ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่ง แต่ต้องเป็นคนที่อยากพัฒนา 

 

Productivity Mindset คืออะไร ?
กรอบความคิดที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการกระบวนการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยการทำงานอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

 

แล้ว Productivity Mindset ของพนักงานมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร ?   

สำคัญอย่างมาก เพราะการขับเคลื่อนผลิตภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าคนในองค์กรไม่อยากทำ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองค์กร ก็จะกระทบกับคนอย่างแน่นอน รวมถึงกระทบกับกระบวนการเดิมที่มีอยู่ เทคโนโลยีเดิมที่ใช้อยู่ก็จะต้องปรับเปลี่ยน คนจะต้องพร้อมปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการ เพื่อให้ผลลัพธ์เปลี่ยนไปด้วย   

‘คนในยุคปัจจุบันและอนาคตจะอยู่รอดได้ ต้องเป็นคนที่พร้อมปรับตัวตลอดเวลา เรียนรู้ไว และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ’ 

 

หากองค์กรอยากพัฒนา Productivity Mindset ต้องทำอย่างไร ?
ต้องมีการวางแผนรอบด้าน มีวิธีคิดในทุกกิจกรรม และเชื่อมให้เข้ากับวัฒนธรรมภายในองค์กร  

 • สร้างประสบการณ์ที่ดีให้พนักงาน   
 • ทำให้เขาได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ดีในการทำงาน   
 • มองเห็นผลลัพธ์การดำเนินงานที่มีประสิทธิผล   
 • ส่งเสริมความรู้เข้าใจด้าน Productivity   

 

แนวทางพัฒนาบุคลากรโดยทั่วไป  

 •   Training การฝึกอบรม  
 •  On the Job Training ลงมือและเรียนรู้จากการทำงาน   
 •  Coaching & Mentoring การมีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา  
 •  Job Rotation สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน   
 •  Job Enrichment การมอบหมายงานที่มากขึ้น   

แนวทางพัฒนาบุคลากร สู่การมี Mindset ที่ดี  

ด้วยโมเดล 70 > 20 > 10 (ทำให้ครบทุกข้อ)   

 •  70%  เรียนรู้จากงานจริง ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
 •  20% เรียนรู้จากผู้แนะนำ เรียนรู้ผ่านผู้ที่มาแบ่งปันประสบการณ์  
 •  10% เรียนรู้จากห้องเรียน หลักสูตรอบรมจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 

 

เทคนิคสร้าง Productivity Mindset ให้สำเร็จ ด้วย Active Learning
การเรียนรู้เชิงรุก ที่ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยต้องนำความรู้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง  

ผู้เรียนลงมือด้วยตัวเอง ผ่านการปฏิบัติ พูด และคิดวิเคราะห์   

มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน    

ผู้สอนทำหน้าที่เป็น Facilitator คอยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้   

ออกแบบกิจกรรมให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์เรื่องนั้นๆ     

 

—  

ที่มา: สัมมนาออนไลน์ คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU EP.78 ปลุกพลัง Productivity Mindset ด้วย Active Learning 👉 รับชมย้อนหลัง คลิก

 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

📌 Operational Excellence เพิ่มผลิตภาพองค์กร พัฒนาธุรกิจสู่ความสำเร็จ 
คลิก

 
Writer