12 มีนาคม 2024

เปิดวิสัยทัศน์ 10 องค์กรชั้นนำ มุ่งสร้างแนวทางแห่งความสำเร็จ ผู้คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566

 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ถือเป็นรางวัลระดับโลก ที่มีพื้นฐานทางด้านเทคนิค และกระบวนการตัดสินรางวัล เช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้  

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
ปรับปรุงผลลัพธ์ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อก้าวให้เท่าทันโลกยุคใหม่ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมา มีองค์กรจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ภาคธนาคาร ตลอดจนภาคบริการ ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จ พร้อมนำพาองค์กรมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน มาร่วมเรียนรู้แนวทางสู่ความเป็นเลิศจาก 10 องค์กรที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ไปพร้อมกัน 

 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 Thailand Quality Award
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการสร้างประโยชน์ให้สังคม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

——————————–

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA) คลิก

ค้นหาหลักสูตรอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA Training คลิก

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร