11 มีนาคม 2024

22 ผู้บริหารองค์กรไทย รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Leadership Excellence Award จากเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ร่วมสร้างความสำเร็จระดับโลก 
 

เพื่อตอกย้ำเส้นทางแห่งการเป็นผู้นำด้านผลิตภาพ ในวาระครบรอบ 30 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จึงได้จัดงานมอบรางวัล “Leadership Excellence Award” ให้แก่ผู้บริหารองค์กรที่เคยได้รับรางวัล Thailand Quality Award และ Thailand Quality Class Plus ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2566 จำนวน 22 ท่าน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคการศึกษา เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่มีศักยภาพโดดเด่นบนเส้นทางแห่งความเป็นเลิศ พร้อมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในฐานะต้นแบบองค์กรที่ประสบความสำเร็จ การมอบรางวัลนี้จัดขึ้นในงาน “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจากคุณพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการมอบรางวัล

🏆 รายชื่อผู้บริหารที่ได้รับรางวัล Leadership Excellence Award

 • นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  • รางวัล TQC Plus Operation 2017
 • นายวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • รางวัล TQC Plus Operation 2017
 • นายพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  • รางวัล TQC Plus Operation 2018
 • นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ธนาคารออมสิน
  • รางวัล TQC Plus Customer 2018
 • นายวิทัย รัตนากร ธนาคารออมสิน
  • รางวัล TQC Plus Operation 2019 และ TQA 2020
 • นายไพศาล สารภี กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ ฟีนอล บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  • รางวัล TQC Plus Operation 2019
 • นายอำนวย พรมอนันต์ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
  • รางวัล TQC Plus Operation 2019
 • นายฉัตรชัย ศิริไล ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • รางวัล TQA 2019
 • นายฉัตรชัย ศิริไล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • รางวัล TQC Plus Societal Contribution 2023
 • นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา และ นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู
  • รางวัล TQA 2019
 • นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • รางวัล TQC Plus Innovation 2020 และ TQA 2022
 • ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • รางวัล TQC Plus Operation 2020
 • นายวีรเดช อัครผลพานิช บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
  • รางวัล TQA 2021
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • รางวัล TQC Plus Innovation 2021 และ รางวัล TQC Plus Operation 2023
 • นายรัตติกูล ปิยะวงค์วาณิชย์ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
  • รางวัล TQC Plus Innovation 2021, TQC Plus Operation 2022 และ TQA 2023
 • นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • รางวัล TQC Plus Customer 2021 และ TQC Plus People 2022
 • รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  • รางวัล TQC Plus People 2021
 • นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ โรงพยาบาลพญาไท 2 
  • รางวัล TQC Plus People 2021
 • นายสวัสดิ์ ตรงดิลกรัตน์ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  • รางวัล TQC Plus Operation 2022
 • ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • รางวัล TQC Plus People 2022
 • นายรักษ์ วรกิจโภคาทร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  • รางวัล TQC Plus Customer 2022
 • ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รางวัล TQC Plus Innovation 2023

_________________________________________________

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA) คลิก

ค้นหาหลักสูตรอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA Training คลิก

ค้นหาหลักสูตรอบรมภายในแบบเข้มข้นตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Excellence Framework คลิก
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร