21 มกราคม 2022

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปรับเกณฑ์ประจำปี 2565 – 2566
เพิ่ม 5 ประเด็นสำคัญ ตอกย้ำภารกิจยกระดับองค์กรไทยสู่ความเป็นเลิศ

 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้เผยถึงรายละเอียดการปรับเปลี่ยนเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 – 2566 ผ่านงานเสวนา ‘TQA Journey: Change in Criteria 2022 – 2023’ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเกณฑ์ รวมถึงแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นใน 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

  • ความสามารถในการฟื้นตัว (Resilience)
  • ความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม (Equity and Inclusion)
  • การแปลงเป็นดิจิทัลและการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Digitization and the Fourth Industrial Revolution)
  • นวัตกรรม (Innovation)
  • การตอบแทนสังคม (Societal Contributions)

 

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกยุคใหม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเกณฑ์ MBNQA เกณฑ์ต้นแบบของเกณฑ์รางวัลคุณภาพของประเทศไทยและในหลาย ๆ ประเทศ ที่ผ่านมา ‘เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ – TQA’ ได้ทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กรไทยทุกภาคส่วนไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ และผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการพัฒนาที่เป็นระบบ การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังคงเปี่ยมด้วยความพร้อมที่จะยกระดับองค์กรไทยสู่ความเป็นเลิศต่อไปในระดับสากล

สนใจทำความรู้จักเกณฑ์รางวัลฯ คลิก https://www.tqa.or.th/th/tqa-criteria/

Download
หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2565-2566

สนใจ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Thailand Quality Award หรือ TQA)

www.tqa.or.th

หลักสูตรแนะนำ

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร