7 มิถุนายน 2022

การมองให้เห็นภาพขั้นตอน สำคัญอย่างไรกับการถอดบทเรียนความสำเร็จ

การเรียนรู้ความสำเร็จโดยมองให้เห็นเป็นขั้นตอน ช่วยให้เรียนรู้นำไปใช้ได้จริง  ซึ่งผู้ที่จะไปถอดบทเรียนจะต้องฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญในการตั้งคำถาม การวิเคราะห์คำตอบให้เห็นภาพอย่างรวดเร็วว่าชัดเจนครบถ้วนหรือไม่ หรือยังมีช่องโหว่ตรงไหนที่จะต้องถามให้เติมเต็ม ซึ่งการฝึกคิดอย่างเป็นระบบจะทำให้เกิดความเชี่ยวชาญดังกล่าวได้

📌อ่านบทความฉบับเต็มเรื่อง ทุกความสำเร็จล้วนมีขั้นตอนคลิก  https://www.ftpi.or.th/2022/95944

📌อ่านบทความอื่น ๆ ของคุณ สุรีพันธุ์  เสนานุช ในคอลัมน์ KM Insight through Knowledge Capturing  คลิก    https://www.ftpi.or.th/category/general-article/km-insight-through-knowledge-capturing
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ