25 พฤษภาคม 2022

ถอดองค์ความรู้ให้สำเร็จเกินเป้า ต้องมี System Thinking

การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งในการถอดองค์ความรู้ที่จะทำให้ความรู้ที่ได้มานั้นมีความครบถ้วน สามารถมองเห็นภาพรวมที่มีองค์ประกอบส่วนย่อยที่สัมพันธ์กัน ช่วยให้เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์ วิธีการชัดเจนมากขึ้น ที่สำคัญจะช่วยในการตั้งกรอบคำถามในการถอดองค์ความรู้อย่างมีนัยสำคัญ เพราะการตั้งคำถามโดยไม่เข้าใจในบริบทความรู้นั้น ๆ เป็นความล้มเหลวขั้นแรกของการถอดองค์ความรู้เลยทีเดียว

📌อ่านบทความฉบับเต็มเรื่อง ความรู้ไม่เคยอยู่โดดเดี่ยวคลิก  https://www.ftpi.or.th/2022/91941

📌อ่านบทความอื่น ๆ ของคุณ สุรีพันธุ์  เสนานุช ในคอลัมน์ KM Insight through Knowledge Capturing  คลิก    https://www.ftpi.or.th/category/general-article/km-insight-through-knowledge-capturing
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ