27 ธันวาคม 2021

การปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneurship) ให้กับผู้บริหารเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้บริหารที่จะนำพาองค์กรให้ปรับตัวได้ทันท่วงที และพร้อมรับมือกับทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว …..

📌อ่านบทความเต็ม ผู้บริหารองค์กรใหญ่ สวมหัวใจเถ้าแก่ (Corporate Entrepreneurship) โดย พฤฒิพงษ์ เชิดเกียรติกุล คลิก  https://www.ftpi.or.th/2021/75618
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ