19 พฤศจิกายน 2021

เปิดโมเดลความสำเร็จ ธ.ก.ส. ในการสร้างสมดุลทั้งธุรกิจและชุมชน
ธ.ก.ส. สถาบันการเงินภาคการเกษตร ผู้คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) ประจำปี 2563  ใช้กรอบการบริหารจัดการตามแนวทาง TQA มาปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อรับมือและเร่งจัดการกับความท้าทายจากปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบภาคการเกษตร มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน ชูโมเดลกลยุทธ์ที่สามารถสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs

📌อ่าน https://www.ftpi.or.th/2021/73216
Writer