21 เมษายน 2021

หากเป็นสิทธิประโยชน์ที่พนักงานพึงได้รับ ให้่ใช้ ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (Vital Interest) หรือ ฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) จะเหมาะสมกว่า ไม่จำเป็นต้องขอ Consent
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช