21 เมษายน 2021

1. ไม่ควรประมวลผลข้อมูลอ่อนไหว อาทิ เพศ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ฯลฯ หากไม่ได้รับอนุญาต

2. ควรมีการระบุเหตุผล และระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ให้ชัดเจนWriter

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช