21 เมษายน 2021

HR มี 3 บทบาทสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ได้แก่

1. ผู้จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
2. ผู้เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ DPO
3. ผู้สร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานได้เข้าใจเกี่ยวกับ PDPAWriter

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช