21 เมษายน 2021

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย

1. ผู้ที่รับข้อมูลลูกค้า
2. ผู้ที่เก็บข้อมูลพนักงาน (HR)
3. ผู้ที่ใช้ข้อมูลลูกค้าและพนักงาน
4. ผู้ที่ส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลลูกค้า ผู้มาติดต่อ และพนักงานWriter

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช