21 เมษายน 2021

การจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ตั้งรับและแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นโดยมีการนำ Framework มาปรับใช้ ซึ่งจะทำให้การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลขององค์กร สามารถบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการรั่วไหลและถูกละเมิดในข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งข้อมูลจะได้รับการดูแลอย่างมั่นคงปลอดภัย
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช