21 เมษายน 2021

องค์กรควรใช้ Framework เช่น ISO27701 หรือ NIST Privacy Framework ในการดำเนินการและประเมินประสิทธิผลตาม Framework ซึ่งควรมี 3rd party เข้ามาตรวจสอบ
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช