7 พฤษภาคม 2021

ในปี 2040 SMEs จะมีบทบาท อย่างไรในการขับเคลื่อนผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันยุคดิจิทัล
เมื่อ SMEs กำลังก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับประเทศไปสู่ความเจริญในอนาคต ทั้งด้านคุณภาพชีวิต เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภาพพายุผีเสื้อ คือ ภาพเหตุการณ์ จำลองของอนาคตที่ประเทศไทยต้องการ (Preferable Future) ทว่า จะมีวิธีการเตรียมพร้อม และสร้างปัจจัยสนับสนุนอย่างไรเพื่อเอื้อให้ SMEs ไทย สามารถดำเนินภารกิจสำคัญดังกล่าวได้เรามาลองมองภาพอนาคตในอีก 20 ปีข้างหน้าไปพร้อมกัน

SMEs, การขับเคลื่อนผลิตภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Writer

โดย ฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ