11 มีนาคม 2021

เผยเส้นทางแห่งความมุ่งมั่นของ 8 องค์กรไทย

สู่เป้าหมายและความสำเร็จบนเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

บทความ TQA, Thailand Quality Award 2020, รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563

นับเป็นเวลากว่า 19 ปีที่ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ – Thailand Quality Award รางวัลมาตรฐานระดับโลก ได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรชั้นนำในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถ และนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ซึ่งในปี 2563 นี้มีองค์กรจากหลากหลายภาคส่วนได้มุ่งมั่นพยายามนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ผลจากความมุ่งมั่นนั้นจะเป็นอย่างไร มาร่วมเรียนรู้แนวทางสู่ความสำเร็จจากผู้บริหารทั้ง 8 องค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ไปพร้อมกัน

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 ‘ธนาคารออมสิน’

กับภารกิจสร้างความเข้มแข็ง เพื่อเคียงข้างสังคมในช่วงเวลาวิกฤต

ธนาคารออมสิน สถาบันการเงินขนาดใหญ่ของรัฐ ซึ่งรับหน้าที่ในการยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่ประชาชนทั้งประเทศ ด้วยภารกิจสำคัญอย่างการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน ควบคู่กับการดำเนินภารกิจเชิงสังคมในฐานะ Social Bank ส่งผลให้ธนาคารออมสินเกิดแนวคิดที่ต้องการพัฒนาระบบการให้บริการที่มีมาตรฐานสามารถตอบสนองทั้งต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้จึงเริ่มมีการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาปรับใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ทั้งยังเป็นองค์กรเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถคว้า รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ประจำปี 2563 ไว้ได้

Making Positive Impact on Society

นอกเหนือจากความภาคภูมิใจในการได้รับรางวัล TQA ที่การันตีถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่เป็นเลิศแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่เติมเต็มคุณค่าความสำเร็จในครั้งนี้คือ การที่ธนาคารออมสินได้ใช้ศักยภาพที่มีเพื่อช่วยเหลือสังคม โดย นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า

ธนาคารออมสิน

นวัตกรรม

‘กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและค้าน้ำมัน บางจากฯ’

พัฒนากระบวนการอย่างเป็นระบบสร้างผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ

ในปีนี้นับเป็นปีแรกที่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้านํ้ามัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได้สมัครเข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสามารถคว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (TQC Plus: Innovation) ประจําปี 2563 ไว้ได้ในทันที นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและธุรกิจการค้าน้ำมัน ได้กล่าวถึงที่มา และเป้าหมายของการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปปรับใช้จนเกิดประสิทธิภาพ รวมถึงก่อเกิดเทคโนโลยีนวัตกรรมคุณภาพสูงที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานว่า

บางจาก

การได้รับรางวัล TQC Plus: Innovation จึงเปรียบเสมือนแรงผลักดัน ให้กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้านํ้ามัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได้พัฒนาระบบการทํางาน และสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มองเห็นโอกาสในการวิเคราะห์จุดแข็ง และแนวทางการปรับปรุงให้แก่องค์กรอย่างจริงจัง ด้วยเป้าหมายของการเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการดําเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและร่วมนำพาสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ,

‘คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ’

บูรณาการองค์ความรู้ เตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล องค์กรเสาหลักผู้ผลิตองค์ความรู้ สร้างบุคลากรทางการแพทย์ และรักษาผู้ป่วยมากที่สุดในประเทศ คือ อีกหนึ่งองค์กรที่ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปปรับใช้กับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี จนสามารถคว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) ประจำปี 2563 ไว้ได้ ซึ่งการได้รับรางวัลนี้ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะพัฒนาตนเองให้พร้อมต่อเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทยทั้งประเทศด้วยองค์ความรู้อันทรงคุณค่า และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กล่าวถึง เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมองค์กรเข้ากับความเป็นไปได้ในการมุ่งสู่เป้าหมาย

TQA Plus, ศิริราช

ด้วยเหตุนี้ การได้รับรางวัล TQC Plus: Operation ในครั้งนี้จึงเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าจะสามารถดำเนินภารกิจต่อจากนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

‘กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจากฯ’

มุ่งหาแนวทางการพัฒนาอย่างรอบด้านคำตอบของความยั่งยืนทางธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หน่วยงานผู้คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class – TQC) ประจำปี 2563 ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพไปใช้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากระบวนการที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ พร้อมต่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่หยุดนิ่งอย่างยั่งยืน โดย นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาด ได้กล่าวถึง การนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปปรับใช้ท่ามกลางความท้าทายในช่วงที่ผ่านมาว่า

บางจาก

 

 ‘คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล’

กับความตั้งใจในการเป็นสถาบันชั้นนำ ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพอย่างรอบด้าน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันที่ยืนหยัดเป็นเสาหลักของวิชาชีพการพยาบาลมากว่า 124 ปีที่ยึดมั่นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพ อีกหนึ่งองค์กรผู้ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class – TQC) ประจำปี 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดี ได้กล่าวถึงความสำคัญในด้านการพัฒนาคุณภาพ โดยอาศัยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาเป็นเครื่องมือจนเกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจว่า

 

คณะพยาบาลศาสตร์, มหิดล

 

ธ.ก.ส.

มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้ดูแลพี่น้องอยู่คู่เกษตรกรไทย ผู้ซึ่งมุ่งมั่นตั้งใจจนได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class – TQC) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 (2562 และ 2563) โดยในครั้งนี้ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ รองผู้จัดการ ได้กล่าวถึง ผลของการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ในฐานะเป็นเครื่องมือในการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องว่า

ธ.ก.ส.

 

 ‘พีทีที แอลเอ็นจี’

บริหารจัดการองค์กรด้วยมุมมองเชิงระบบ พร้อมก้าวสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน

การให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรด้วยมุมมองเชิงระบบส่งผลให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจสถานีรับ เก็บ ก๊าซธรรมชาติเหลว และเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซธรรมชาติ (Liquefied Natural Gas Receiving Terminal) ได้เลือกนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาเป็นแนวทางในการวางระบบการจัดการภายในองค์กรเพื่อตอบสนองต่อภารกิจในการสร้างความพึงพอใจและความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า และชุมชนรอบข้างอย่างสมดุล นายรัตติกูล ปิยะวงค์วาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวถึง ความสำเร็จจากการดำเนินการดังกล่าวจนสามารถคว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class – TQC) ประจำปี 2563 ไว้ได้ว่า

พีทีที แอลเอ็นจี

 

‘มหาวิทยาลัยเชียงใหม่’

ปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งสู่ปณิธานที่ตั้งใจ

การนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปปรับใช้ในกระบวนการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class – TQC) ประจำปี 2563 นั้นเริ่มต้นจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาของผู้นำระดับสูง ที่ต้องการปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการทุกเรื่องที่ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึง การพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาว่า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

….

ความมุ่งมั่นและความพยายามที่ไม่หยุดนิ่งในการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ แต่ความพยายามครั้งนี้ก็ทำให้องค์กรได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนำแนวทางไปวางแผนต่อยอดเพื่อปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้น พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไป

…….

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรม TQA 2021

 
Writer