4 ตุลาคม 2020

เรียนรู้สุดยอด Best Practices
จาก 3 องค์กรภาคบริการของสิงคโปร์ผู้คว้ารางวัล SQA 2018

นับเป็นเวลากว่า 26 ปีที่องค์กรชั้นนำทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจของสิงคโปร์ได้นำกรอบการดำเนินงานธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ Singapore Business Excellent Framework : BE มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่องค์กรธุรกิจในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการส่งเสริมวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลให้ที่ผ่านมาองค์กรธุรกิจในหลายภาคส่วนของประเทศเล็ก ๆ อย่างสิงคโปร์สามารถปรับปรุง และยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างก้าวกระโดด ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงจุด รวมถึงเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

 


Singapore
Business Excellent Framework : BE
กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร

กรอบการดำเนินงาน “Singapore Business Excellent Framework : BE” เหมาะสำหรับองค์กรในทุกภาคส่วนที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมความเป็นเลิศ และพัฒนาศักยภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในเรื่องกลยุทธ์ ลูกค้า บุคลากร ผ่านการวางแผน ประเมิน รวมไปถึงการรับทราบข้อบกพร่องที่นำไปสู่การปรับปรุง นำไปสู่รางวัลที่การันตีถึงความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจอย่าง Singapore Quality Award เฉกเช่น 3 องค์กรภาคบริการเจ้าของรางวัล SQA 2018 ที่ได้มาเผยถึงเส้นทางแห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการนำพาประเทศให้มุ่งสู่ความสำเร็จต่อไปในระดับสากล ดังนี้

 

สถาบันอาชีวศึกษา
Institute of Technology Education (ITE)
Singapore

 

ITE
Photo : www.straitstimes.com

มองอย่างรอบด้าน
เพื่อสร้างสรรค์หลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบัน

ในฐานะที่เป็นองค์กรด้านการศึกษา ITE องค์กรผู้คว้ารางวัล Singapore Quality Award with Special Commendation 2018 ได้เริ่มนำหลักการ Singapore Business Excellent Framework มาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศตั้งแต่ปี 1999 โดยมุ่งเน้นที่ความสำคัญของ ‘ลูกค้า’ หรือผู้เรียน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียน และผู้ใหญ่ที่ต้องการเพิ่มทักษะเฉพาะ เริ่มต้นจากการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอย่างรอบด้าน ทั้งภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรม สู่การกำหนดวิสัยทัศน์ สร้างสรรค์หลักสูตรที่สามารถผลิตแรงงานที่มีคุณภาพ เปี่ยมด้วยทักษะอันเป็นที่ต้องการของตลาด เกิดความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

การเคหะสิงคโปร์
House & Development Board (HDB)
Singapore

 


ตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกระดับ
สู่ Smart Community ในอนาคต

HDB อีกหนึ่งองค์กรผู้คว้ารางวัล Singapore Quality Award with Special Commendation 2018 ที่มีความโดดเด่นด้านวิสัยทัศน์ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในการมีบ้าน การสร้างสังคมเมืองที่มีคุณภาพ และยั่งยืน โดยมีการวิเคราะห์อนาคต หรือ Future Scanning ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากรเพื่อให้สามารถวางกลยุทธ์ในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ยิ่งกว่านั้นยังมีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการวางแผน ปรับปรุงการบริหารจัดการ เช่น การลดผลกระทบจากมลภาวะขณะก่อสร้าง, การใช้เทคโนโลยี VR เพื่อให้มองเห็นภาพจำลองชีวิตในที่อยู่อาศัย เพื่อวิเคราะห์ว่าเหมาะกับความต้องการหรือไม่ รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเตรียมพร้อมต่อการก้าวสู่ Smart Community ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์แบบ

 

ห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์
Nation Library Board
Singapore

 

singapore

เสริมความรู้ระดับชาติ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ด้วยวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่ในการเป็นแหล่งสร้างความรู้ให้กับคนในชาติ ห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนทุกวัย พร้อมเชื่อมต่อผู้คนให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรในห้องสมุดได้ทุกที่ผ่าน Mobile Application ที่สามารถ ยืม – คืน, อ่าน e-book รวมถึงสืบค้นข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ หรือแม้แต่ภายในห้องสมุดก็มีการใช้หุ่นยนต์ในการเก็บหนังสือ และมีตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติที่เปิดโอกาสให้คนเข้าถึงความรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง การนำ Singapore Business Excellent Framework มาปรับใช้ นอกจากจะสร้างชื่อเสียงจากการคว้ารางวัล Singapore Quality Award with Special Commendation 2018 ยังเปรียบเสมือนการตรวจเช็คสุขภาพ ที่ช่วยให้ห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ได้วิเคราะห์จุดบกพร่อง ปรับปรุงแก้ไข และก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และเป็นคลังความรู้สำหรับคนทั้งชาติได้ดั่งที่ตั้งใจ

อย่างไรก็ตามการดำเนินงานตาม Business Excellent Framework เพื่อเสริมสร้างระบบการจัดการ และกระบวนการให้มีความเข้มแข็งนั้น อาจไม่สามารถนำพาองค์กรให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศได้ หากขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงของบุคลากร ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน ดังนั้น ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศภายในองค์กร พร้อมผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องอันเป็นปัจจัยที่จะนำพาองค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง

ที่มา : งานสัมมนาออนไลน์ Case Study & Best Practices : Singapore Business Excellence Framework โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

TQA

TQA SMART-Ex Program
โปรแกรมการประเมินองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ตรวจประเมินองค์กรเบื้องต้นตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินองค์กรที่ผ่านการรับรอง (Organization Assessment Certified Expert) ช่วยตรวจประเมิน และให้ Feedback report เพื่อให้องค์กรนำไปพัฒนาปรับปรุงองค์กร สู่ความเป็นเลิศได้เร็วยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับ…

  • องค์กรที่ต้องการเริ่มต้นนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในองค์กร
  • องค์กรที่ต้องการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
  • องค์กรที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม  >> http://smart-ex.tqa.or.th/

โทร. 02-619-5500 ต่อ 632-631 Email: tqa@ftpi.or.th

 
Writer