18 ตุลาคม 2019

 

เมื่อโลกกำลังเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีที่พลิกโฉมโลก (Disruptive Technology) องค์กรไม่ว่าเล็กหรือใหญ่จึงต้องเสาะหาเครื่องมือในการเสริมสร้างศักยภาพของทุกภาคส่วนธุรกิจให้เติบโตและเข้มแข็ง ขับเคลื่อนให้องค์กรมีเสถียรภาพมั่นคงในระยะยาว

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ขึ้นชื่อว่าเป็นกลุ่มธุรกิจพลังงานชั้นนำของประเทศไทย จึงได้นำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มาใช้ในการส่งเสริมให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น

มาร่วมเรียนรู้ในหมวด 1 การนำองค์กร (Leadership) จากบางจาก ซึงเป็นองค์กรตัวอย่างที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ