TQA for SMEs: ถอดประสบการณ์ SMEs เพื่อจุดหมายแห่งความเป็นเลิศ

ระยะเวลากว่า 17 ปีของการดำเนินโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ องค์กรมากมายได้นำเกณฑ์รางวัลดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร
โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ ที่ประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาแล้วหลายราย
สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในฐานะสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมสร้างความรู้และความเข้าใจบริบทของการบริหารจัดการแบบ SMEs  ด้วยเชื่อมั่นว่า เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ช่วยปรับปรุงกระบวนการ ขีดความสามารถ และผลลัพธ์ ขององค์กรในทุกระดับ