รับมือ “อนาคต” บน “ความไม่แน่นอน” ด้วย “Strategic Foresight”

เราเห็นธุรกิจมากมายที่ล้มหายตายจากไปจากตลาดการแข่งขัน บางองค์กรจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจและการให้บริการ แล้วองค์กรจะสามารถทราบได้อย่างไรว่า จะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน

องค์กรชั้นนำระดับโลกหลากหลายองค์กรได้หันมาศึกษาแนวทาง “Strategic Foresight”  หรือการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ทฤษฎี  “Scenario Planning” หรือการวาดเหตุการณ์จำลองอนาคต เพื่อปรับเปลี่ยน “ความคิด” เกี่ยวกับอนาคต ในมุมมองต่างๆ ที่ไม่เหมือนกับที่เคยคิดมาในอดีต