5 มกราคม 2019


 “ … IKEA ท้าทายตนเองด้วยการตั้งเป้าหมาย ที่จะลดความสูญเสียของอาหาร (Food Waste) ลง 50% ภายในปี 2020 …เป้าหมายนี้จะเป็นจริงได้ด้วย ความกระตือรือร้นทุ่มเทของพนักงาน เพื่อสร้างสรรค์การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง…”
Writer