4 ตุลาคม 2018

ประเทศไทยจะไม่สามารถยกระดับอุตสาหกรรมไทยได้อย่างสัมฤทธิ์ผล หากปราศจากการเพิ่ม Productivity ด้วยการจัดการแรงงาน (Labor) และ ทุน (Capital) ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด

อ่านบทความ คลิก
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ